מסמך משפטי: T-S 8J5.21

מסמך משפטי T-S 8J5.21

תגים

תיאור

Betrothal deed. Location: al-Maḥalla. Dated: Tuesday, 24 Sivan 1471 Seleucid (31 May 1160 CE), under the authority of the Gaʾon Netanʾel b. Moshe ha-Levi. Bride: Sitt al-Tujjār bt. Yiṣḥaq. Groom: Netanʾel b. Efrayim ha-Levi ("Ḥemdat ha-Leviim"). Marriage payments: 30 + 60 = 90, i.e., the marriage gift was 90 dinars, 30 accepted at the time of betrothal by the bride's father. Also one golden ring and two silver rings given at the betrothal. The bride has the right to determine the couple's place of dwelling. Apparently in the handwriting of Meʾir b. Hillel b. Ṣadoq Av (per Goitein's index card). On verso there is a document in Arabic script (see separate record). (Information from Frenkel, Goitein's index card, and Goitein, Med. Soc. 3:389 note 14).

T-S 8J5.21 1r

1r

תיעתוק

Miriam Frenkel, The Compassionate and Benevolent: The Leading Elite in the Jewish Community of Alexandria in the Middle Ages‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute for the Study of Jewish Communities in the East, 2006).
 1. בשעת כושר והצלחה וששון ושמחה
 2. בתלתה בשבא דהוא עשרין וארבעה יומי לירח סיון שנת אלפא
 3. וארבע מאה ושבעין וחד שנין לשטרות למנינא דרגילננא ביה בעיר
 4. אלמחלה הגדולה הסמוכה לפסטאט מצרים דעל נהרא זעירא מותבה
 5. רשותיה דאדוננו נתנאל הלוי יהי שמו לעולם חצ'ר אלינא מרנא ורבנא
 6. נתנאל בר כ'ג'ק' מרנא ורבנא אפרים חמדת הלויים וקאל קד עוולת
 7. ואסתכרת אללה תעאלי עלי אלמלאך עלי סת אלתגאר בת מרנא יצחק
 8. ידיד הישיבה וחצ'ר מרנא ורבנא יצחק דנן אבו אלצביה דא ואנעם
 9. בדלך ידפע מרנא נתנאל דנן למרנא יצחק דנן כאתם דהב וכאתמ[ין]
 10. פצה לעקד אלמלאך אלמדכור ואשרט מרנא דניאל דנן עלי נפסה
 11. יקדם תלתין ויכר סתין ויסכנהא בחית תכתאר ולא יבקי גאר[יה] ולא יתזוג עליהא
 12. ולא יתסרא עליהא ומתי פעל שי מן דלך כאן מוכרהא בידהא ועלי
 13. אנהא מותרה לאנפצאל דונה ומתי חס ושלום תופית בלא ולד עאד נצף מאלהא
 14. לו[אלדהא ]עלי נפסה אנה לא יעוד פי

הערות

 1. 2--חודש מאי, שנת 1160 ליצירה.
 1. שאלתי בעצת האל: במקור – 'אסתכרת אללה תעאלי'. נתנאל הארוס ביצע 'אסתכ'ארה', כלומר טקס, שבו הפקיד את ההחלטה בידי האל ונענה בחיוב. טקסים אלה כללו 'פתיחה' בספר התנ"ך או הליכים מאגיים אחרים. ראו גויטיין חברה, א, עמ' 346; ה, עמ'331. סת אלתג'אר: פירוש השם הוא 'גברת הסוחרים'. השם מצביע על הרקע החברתי של הארוסה. לשדך: על שלושת שלבי הנישואים - שידוכין, אירוסין ומימוש הנישואין, ראו גויטיין, חברה, ג, עמ' 71-69. בשטר השידוכין נקבעים תנאי הנישואין, הכלכליים והאחרים, כמו במסמך שלפנינו.
 1. על המנהג לחלק את מתנת הנישואין של הבעל ל'מוקדם', הסכום הנמסר לידי הכלה עם מימוש הנישואין, ול'מאוחר', הסכום שישולם לכלה במקרה של פירוק הנישואין, ראו פרידמן, כתובות, עמ' 288-271; גויטיין, חברה, ג, עמ' 120. הסכומים הנקובים בשטר זה מעידים על כך שהזוג בא ממעמד בינוני- גבוה. ראו גויטיין, חברה, ג, עמ' 122.

תרגום

T-S 8J5.21 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J5.21: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.