מסמך משפטי: T-S 8J4.5

מסמך משפטי T-S 8J4.5

תגים

תיאור

Court record concerning the release of payment in installments between Yeshu’a b. Avraham and Yaqub b. David. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J4.5 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. זכרון עדות [
 2. למטה בש [
 3. אלפא ותלת [
 4. מצרים ד [
 5. ישועה דנן [
 6. אלאלפאט אלמכ [
 7. רב יוסף בר דו [
 8. טאיעא מן גיר [
 9. גמיע מפסדא [
 10. יוסף בר דויד בר [
 11. מתאקיל דהב וא [
 12. שנת אלפא ותלת [
 13. אלפא ותלת מאה וש [
 14. בקסט כל שהר והו [
 15. והו כמסה [

margin

וקנינ[ / ישועה בר / אברהם / בכל / ועיני דיני די /

דלעילא פ / במנא דכשר / וג

תרגום

T-S 8J4.5 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.