מסמך משפטי: T-S 8J4.3.1

מסמך משפטי T-S 8J4.3.1

תיאור

Fol. 1v: Legal record (deed of release). In the hand of the cantor Yefet b. David. Dated: Monday, 6 Adar I 1339 Seleucid, which is 1028 CE. Abū l-Khayr Yeshuʿa came before the court in the Palestinian synagogue in Fustat and sued ʿOvadya for 7 dinars. ʿOvadya denied owing any money, and Yeshuʿa admitted that he didn't have any evidence. The court declared a "ban in general terms" (ḥerem setam). Yeshuʿa then escalated his demand to 24 dinars, ʿOvadya again denied owing any money, and Yeshuʿa again admitted that he didn't have any witnesses or evidence. He then had to take a rider oath (gilgul shevuʿa) on top of the ban. They came back a week later and Yeshuʿa had to fulfill (istawfā) the oath, releasing ʿOvadya from his claims. Signed by Avraham b. Mevasser and Yefet b. David. (Information in part from Goitein's index card and CUDL.) VMR. EMS. ASE.

T-S 8J4.3.1 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

שטר אביזאריה על-ידי חרם סתם וגלגול שבועה מאת ישועה אבו אלכיר לפלוני

 1. חצר פי בית דין פי יום אלאתנין לסת כלון מן
 2. אדר ראשון מן שנת אשלט לשטרות פי
 3. כניסת הירושלמים במצר מ ישועה המכונה
 4. אבו אלכיר וטאלב מ.. עובדיה בסבעה דנאניר
 5. דכר אנה יסתחקהא עליה לאנה קבצהא מנה
 6. וסואיל עובדיה הדא פדכר אנה מא יסתחק
 7. עלי שי מן הדא אלטלב וסואיל מ ישועה ען
 8. בינה פדכר אנה קד אבטל כל בינה לה פי
 9. הדא אלטלב ואלתמס אלואגב פיה פאוגב לה
 10. בית דין אן ירחם (!) לה חרם סתם במחצר מן
 11. מ עובדיה תם דכר מ ישועה זה אנה וזן
 12. פי מצאלח מ עובדיה הדא ארבעה ועשרין
 13. דינאר ואנה מוסתחקהא עליה פסואיל מ
 14. עובדיה פקאל מא אערף מן גמיע הדא אלטלב
 15. שי פסואיל מ ישועה הדא הל לך שהוד עלי מא
 16. דכרת פקאל לא ולו אן לי בינה פקד אבטלתהא
 17. ואלתמס אלואגב פוגב לה גילגול שבועה מוצאף
 18. אלי אלסתם (תוספת בכתב יותר קטן:) תם חצרו פי יום אלאתנין ל[[אתני

עשר]] //יב// כלון מן

 1. אדר ראשון מן אלסנה אלמדכורה ואסתופי מ ישועה מן מ
 2. עובדיה אלחרם עלי אלצפה אלמקדם שרחהא ואקני מ ישועה
 3. מן נפסה אנה קד אבראה מן כל מוטאלבה משה הלוי בר שבתי ?
 4. אברהם בר מבשר ננ יפת החזן בירבי דויד ננ

תרגום

T-S 8J4.3.1 1r

1r

T-S 8J4.3.1 2r

2r

T-S 8J4.3.1 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.3.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.