מסמך משפטי: T-S 8J4.23

מסמך משפטי T-S 8J4.23

תגים

תיאור

Betrothal between two possible cousins (both named Levi), a groom whose father had died and a bride called Baghdad with a wedding gift of 25 dinars and the promise of the groom to be responsible for the payment of the expenses of the wedding which was to take place seven months later. Written by Avraham b. Natan, the judge. Cairo, October 1110.

T-S 8J4.23 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אירס מ ור יוסף //הלוי// הבחור בר שלמה נע'
 2. לבגדאד בת עולה סט הלוי על שום קידושים
 3. גמורים במעלי שבתא דהוא חמשה יומין
 4. בירח מרחשון שנת אתכב באלקאהרה
 5. והתנו ביניהם עשרין וחמשה דינרין טאבי
 6. מעליי חמשה מנהון מוקדמין ואלנואיב
 7. ועשרין מאוחרין ועת כניסתם אחר
 8. חג שבועות ויבנו ויצליחו
 9. יפת בר ישועה פרחיה בר יחזקאל נע
 10. יהושע בר אברהם נע יוסף בר משה

הכהן נע

תרגום

T-S 8J4.23 1r

1r

T-S 8J4.23 2r

2r

T-S 8J4.23 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.