מסמך משפטי: T-S 8J4.23

מסמך משפטי T-S 8J4.23

תגים

תיאור

Court record concerning the claims of Avraham ha-Levi b. Toviah, later referred to as Abu Ishaq b. Tiban, who has received 34 out of the past-due 68 dinars owed to him by Abu al-Faraj b. Ma’mar. 1108-9 CE. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J4.23 2r

2r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. כאן קד אחצר אלינא אנן בי ד[ינ]א [ ] א
 2. מ ור אברהם הלוי בר טוביה הלוי נע שהודא
 3. כשרים פי אחד שהור סנה אתכ למנ[ין] שטרות
 4. שהדו קדמנא אן לה עלי אבו אלפרג בן מעמר נע
 5. לד דינ לכאצתה דנן שריכה בן אלדהבי ואנה למא
 6. טלבה באלגמלה אלתי הי סח דינ פקאל לה בן מעמר
 7. אטלב מא יכצך ודע שריכך יטלב נציבה
 8. פאקנו אלשהוד מנה אן ענדה למ אברהם הלוי דנן
 9. לד דינ ואתרו בה אנה לא יופי מנהא שיא
 10. אלא בעדים וכתבנא בידה שטר בגמיע מא
 11. וצפנא ואנה לם יטלב אלא נציבה כצוץ דון בן אלדהבי
 12. שריכה שרח/ה/א ביינא תם גאב אלשיך אבו אסחק
 13. דנן בן טיבאן מדה ועאד שלום ואכברנא אנה מצא
 14. אלי אלאסכנדריה וטאלבו אלשיך אבו אלפרג בן מעמר
 15. בנציבה וצאלחה ואכד מנה מא רצי בה ואבראה
 16. תם אפכר לילא תטול אלמדה פיטאלבה בן אלדהבי בנציב
 17. פי מא אכד פכתבנא דלך לה אננא עארפין אננא
 18. לם נכוץ (!) כתבנא לה אלא בנציבה פקט ופצחנא
 19. בדלך חסב מא שהד בה ענדנא וליס ליאשיה בן אלדהבי
 20. עליה טלב לעולם פי מא קבצה מן בן מעמר וכתבנא
 21. וחתמנא לזכו ולראיה שריר ובריר וקיים
 22. אברהם בר נתן אב בית דין זל חלפון בר יוסף ננע

תרגום

T-S 8J4.23 1r

1r

T-S 8J4.23 1v

1v

T-S 8J4.23 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.