מסמך משפטי: T-S 8J4.2

מסמך משפטי T-S 8J4.2

תיאור

Lawsuit concerning a consignment of oil, which upon its arrival in Alexandria was left in the ship instead of being forwarded immediately to Fustat because the merchant in charge of it went directly to Palestine. Dated December, 1026. Verso: arbitration after the breaking off of a betrothal (PGPID 2120). (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 8J4.2 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. חצר אלי בית דין ומושב הזקינים פי יום
 2. אלכמיס זי מצת מן טבת שנת אשלח במצר
 3. מר צדקה בר יחיה ומר יוסף בר מוהוב
 4. וטאלב מר צדקה הדא למר יוסף הדא במא דכר
 5. אנה מסתחקה עליה ומבלגה מאיה וארבעין
 6. דנ בקייה תמן זית כאן לה מחמול מעה וען
 7. [[ ]] שוא (!) מא ר/ס/מה לה ק וע די'
 8. ען [[תפ ]] //כולף בה// אלאסעאר וסואל מר יוסף הדא ען
 9. גמיע דלך פדכר אן מא יסתחק עליה מן אלמאיה
 10. ואלארבעין שי ואן לה שהוד ישהדו עלי מר צדקה
 11. //אנה// אבראה מן כל טלב אלא אלמטאלבה פי מא בין
 12. אלסערין פי אלזית אלמדכור וסואיל מר יוסף ען
 13. אלשהוד מן הם פקאל הם [[א ]] דויד הלוי בר
 14. אהרן ויפת בר דויד ואן יפת בר דויד דכר אנה
 15. שאהד אלחבר וקד אקני מן מר צדקה אנה קד
 16. [[ראצי אלמאתין ואחד לתמאנין דינאר ה]]
 17. נזל ען אלמאיה וארבעין ולם יתבקא בינהם
 18. אלא כלף בין אלסערין פי אלזית אלמדכ/ו/ר ולמא
 19. אן סואיל מר צדקה ען הדה אלשהאדה דכר אן
 20. קד כאן דאך ואני מסרת קבל דאך [[מוע]] מודע
 21. והו פי ורק ואחצרה ופיה שאהדין והם שלמה

תרגום

T-S 8J4.2 1v

1v

T-S 8J4.2 2r

2r

T-S 8J4.2 2v

2v

verso

 1. בר סעדיה ומר מברך בר חסין ושהדו פי בית
 2. דין בחצרה מר צחה אלמודע אלדי פי
 3. יד צדקה הדא בעד אן סואילו ענה באב
 4. באב ואוקף בית דין אלאמר פי מא בינהם אלי
 5. יום אלאתנין יחצרו ומן גא מנהם בזכות חוכם
 6. פימא בינהם פי אלמאיה וארבעין די' אלמועלקה
 7. באלמודע ועאד אלדי אב פי אלק די' אלדי דכר
 8. מר צדקה הדא אנה [[כרג פי אלרסאלה]] יסתחקהא
 9. עליה לאגל מא כאלף פי חמל אלזית ואנה קאל
 10. באנה רסם לה חמל אלזית אלי דאר בעץ
 11. במצר ואנה למא וצל אלי אלאסכנדריה כאן
 12. אלזית פי אלמרכב ואמר צאחב אלמרכב
 13. אן יסלמה אלי אכוה וסואל יוסף הדא ען
 14. דלך פדכר אני למא אן וצלת אלאסכנדריה
 15. סאפרת אלי אלשאם ותרכת אלזית מע אכי פי אלמרכב
 16. ל אן עני ען אלספר אלי מצר ואן מר יוסף
 17. דכר אן מלצקהם למא אן סלם הדא אלזית [
 18. לם יאמרני בביעה ושהד מן תרכת כטה
 19. פי הדא אלשימוש שמואל הכהן בר טליון
 20. ישועה בר צדקה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.2: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.