מסמך משפטי: T-S 8J4.15

מסמך משפטי T-S 8J4.15

תגים

תיאור

Lengthy testimony. Dated: Thursday, 21 Av 1490 Seleucid = 22 July 1098 CE. Describing that at the time of arrival of the ships from the West in Alexandria, Shelomo b. Hillel from Aleppo and ʿAmram b. Yosef from Tyre had a dispute regarding 4 dinars, which was settled after the intervention of colleagues. Signed by Yiṣḥaq b. Shemuel; Nissim b. Nahray ha-Rav; and Hillel b. ʿEli. (Information from Goitein's index cards.) EMS

T-S 8J4.15 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

Fol. 1v:

 1. בחמשה בשבה דהוא עשרין וחד יומין בירח [אב
 2. דשנת אתט למנינא דרגיליננא ביה בפס[טאט
 3. מצרים דעל נילוס נהרא מותבה חצר אלי [בית
 4. דין מ שלמה בר הלל אלתאגר אלחלבי ו[קאל
 5. אן לה שהאדה ענד אלבי[ א]בו אלסרור אלדי [אן
 6. בן שמעיה וסאלנא א הא ודכר אן הדא [
 7. עלי ספר ואחצרה אלינא פקאל לנא מ שמחה
 8. דמתקרי א בר עמרם כנת חאצר
 9. ענד וצול אלמראכב מן אלגרב פי הדה [
 10. קב חודש הו אול הדה אל[
 11. מ עמרם בן יוסף אלתאגר אלצורי אל
 12. אלשיך אבו אסחק בן אלממחה וראית ב[ין
 13. ובין מ שלמה בר הלל דנן מנאזעאת
 14. ופי גירה ומ שלמה בר הלל דנן יקול לקד
 15. אוצלת לך רחלך ובקא לי אלחסאב עלי ארבעה
 16. דנאניר פקלת אנא ואלשיך אבו אלא[פר]אח

תרגום

T-S 8J4.15 2r

2r

Fol. 2r:

 1. ערוס בן יוסף אלתאגר למ שלמה
 2. דנן קד תעאמלת מע מ עמרם
 3. ומא ימכן אן תטאלבה בארבעה
 4. דנאניר ותוסטנא בינהמא ואקנינא
 5. מן מ עמרם בן יוסף כצם שלמה
 6. בר הלל אנה אכד מנה עמא כאן
 7. ואנה קד אבראה מן סאיר אלדעאוי
 8. ואלמטאלבאת ומן סאיר מא גרי
 9. בינהמא מן אלמעמאלאת אלי חין
 10. דלך אלאואן והדא אלדי אערפה
 11. ואשהד בה ענדכם ודלך איצא
 12. פי אלוקת בע ה מ הלל בן בניאם
 13. אלעטאר וקאל לנא כנת חאצר פי
 14. אלאסכנדריה עלי דכאן ואלדי פי אלעטארין

T-S 8J4.15 2v

2v

Fol. 2v:

 1. פי אול הדה אלסנה או פי סלך אלסנה אלכארגה
 2. חתי חצה שלמה בר הלל דנן ומ עמרם בן יוסף
 3. אלתאגר אלצורי אלי ענדי אלי אלדכאן וכאנו ענדי
 4. אקואם מן אצח אבנא קעוד ואלדכאן
 5. מא אחקהם אלאן וקאל מ עמרם בר יוסף למ
 6. שלמה בר הלל דנן אדפע לי רחלי פקאל לה
 7. מ שלמה מן נפסך באנך קד
 8. אבריתני מנה פקאל לי מ עמרם בן יוסף
 9. ולמן כאן ענדי מן אצחאבנא אקנו
 10. מני באני קד אברית מ שלמה בן
 11. הלל דנן מן סאיר אלדעאוי ואלמטאלבאת
 12. אלתי גרת ביננא מימות עולם וע (צ"ל: ועד) עכשיו
 13. ואקנינא מנה עלי דלך אנא ומן כאן מעי
 14. מן אצחאבנא אלכואן אלדי
 15. אצחפה ואשהד בה ענדהם ומה
 16. דשמענא כתבנא וחתמנא למיהוי לזכו
 17. ולראיה יצחק ביר שמואל נע
 18. נסים ברבי נהראי הרב זצל הלל ביר עלי זל

T-S 8J4.15 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J4.15: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.