רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 12.230

מכתב T-S 12.230
  1. ציטוט
    Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
    למהדורה ראה
    • p. 251