סוג לא ידוע: CUL Or.1080 J47g

סוג לא ידוע CUL Or.1080 J47g

תיאור

Tiny fragment in Judaeo-Arabic mentioning a qinyan and a payment and God.

CUL Or.1080 J47g 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1080 J47g 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 J47g: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.