סוג לא ידוע: CUL Or.1080 J47f

סוג לא ידוע CUL Or.1080 J47f

תיאור

Recto: A few words in Hebrew. Verso: A few words in Arabic script.

CUL Or.1080 J47f 1r

1r

תיעתוק

תרגום

CUL Or.1080 J47f 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • CUL Or.1080 J47f: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.