מכתב: T-S 8J13.8

מכתב T-S 8J13.8

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Complete calligraphic letter from Yosef b. Mordekhay, in Fustat, to the sons of Abū l-Khayr Ibn al-Mashshāṭī (same family as Ibn al-Amshātī?), probably also in Fustat. Reminding them to induce the jamā‘a (community) to contribute to the collection (מן מאלהם במא אלהמהם אללה). (Information in part from Goitein's index cards, EMS, and VMR.)

T-S 8J13.8 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.

recto

 1. אכותי ואחבאב[י אל]אדימין אלפאצלין אלעזיזין אלאתירין שרף אל
 2. אכיאר ותאג אלאבראר שרף אללה קדרהם ועטם פטרהם ולא אכלא מכאנהם ופ
 3. עלי גלאלה נסבהם ופי מתל דלך עב יסתסר ול אל יצאלח ויבהג נטיר קו גיל יגיל אבי
 4. צדיק וג' ואיצא קו בן חכם ישמח אב וג' ואיצא נחו מא קאל פרי צדיק עץ חיים וג'
 5. ואליה נסאל ונדע ונסתרגב ירום פצלה עליה ואחסאנה לדיכם ורבנא תעאלי סמיע אל
 6. דעא כרים גליל ואלדי א ב כתאבי אליכם ען סלאמתכם ועאפיתככם וד מא ענכם
 7. מא אנתם פיה מן אלפצל ואלרבח (או: ואלכיר) ואלאחסאן מע כאפה אלנאס  רחת לדלך גאיא ואנאר
 8. בצרי ואשד עלי אלנפס נורה פחמדת אללה ושכרתה עלי דלך ועליה כתבת אליכם הדא אל
 9. ביאן אן תכון לי הנאך מן אנצארי ותקפו פי חטי כעאדתכם אלחסנה כמא יחבסכם אללה
 10. וידע אלברכה פי מא כסבתם ופי גמיע מא תבסטו בה ידיכם במנה ופצלה וכונת
 11. כתבת כתאב אלי גמאעתכם צאנהא אללה אן ירפד לי מאלהם במא אלהמהם אללה
 12. תעאלי פאכתשית לא ילחקהם גפלה פי כתאבי ויהמלו פיה פעלקת אליכם הדה אלסטור
 13. אן תכונו מקאמי ותקציו אלי אלצובה ואעלמו אני מנתטר אליכם גאיא אללה תעאלי
 14. ינטר אליכם בעין רחמתה ולא יכליכם מן תופיקה ואחסאנה לא תנסאוני אללה תע לא
 15. ינסאכם מן רח וסקייאכם וסקייא בניכם אלדי כסבתם לאנפוסכם אלדכר אלטייב
 16. ותבתם אלפראיץ אלשרעייא אלואגבאת אלעקלייא נטר קו והמשכילים יזהירו
 17. רקיע ומצדיקי הרבים וג' (ככוכבים לעולם ועד) ומא כפי ענכם שכר גדול המעשה יתר מן העושה כענין
 18. דכת והיה מעשה הצדקה שלום ועבודת הצדקה השקט ובטח וג' ופי עלמכם כתיר
 19. ואזייד מן דא ואין אני כמזהיר אלא כמזכיר ואלאתכאל באללה תע בסבבכם ועליה

recto - right margin

 1. נתוכל 
 2. ובה נסתעין 
 3. ומא נוציוכם 
 4. לא תגפלו 
 5. עני ולא 
 6. תהמלו וכאצה 
 7. פי מתל הדה אל 
 8. מצוה אלדי 
 9. הו נתינת צדקה 
 10. ב . . . . . .  
 11. . . . . פיה מתן 
 12. בסתר [יכ]פה 
 13. אף וג ולא 
 14. תחתאגו 
 15. וצאה ואלדי 
 16. יצח יכון 
 17. תנפידה מע 
 18. אל[. . . .] יעקב 
 19. . . . [

recto - top margin

 1. ישמרם [צורם
 2. לא כלותם מנ[הם 
 3. אפ]צל סלאם אללה 
 4. עליכם אלתאם ואל 
 5. עאם ושלומכם 
 6. ושלום] בניכם 
 7. ושלום [. . . . 
 8. בן  . . . . . . . .
 9. יגדל לעד אמן 
 10. כתבנא ען חפז
 11. תבסט לנא עדר
 12. פי דלך ושלום

תרגום

T-S 8J13.8 1v

1v

verso

 1. לאחינו מאחויינו(?) אהובינו בעלי בריתנו כליל
 2. חמדתינו נטע שעשועים יציץ תפארתינו
 3. משוש לבינו ידיד רוחינו ובבת אישונינו הם
 4. אולאד אלשיך אלפאצל אבי אלכיר //ערף// בן משאטי
 5. יש צור ישראל יגן בע אמן
 6. מן אכיהם ומעתק . [
 7. יוסף בר מרדכי זל
 8. אלסאכן במצר
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J13.8: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.