מסמך שלטוני: T-S AS 149.112

מסמך שלטוני T-S AS 149.112

תיאור

Verso (secondary use): Official-looking receipt of some kind. In Arabic script. Needs examination.

T-S AS 149.112 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 149.112 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 149.112: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.