מסמך משפטי: T-S 8J11.19

מסמך משפטי T-S 8J11.19

תגים

תיאור

Query from Nadiv b. Yiṣḥaq, “the son of the brother of Umm Nadiv,” asking whether a woman who was deserted by her husband with whom she had lived for ten years, but had not received a bill of repudiation from him, may marry another man. (S. D. Goitein, Mediterranean Society,1:591; 3:264, 485.) EMS. The remainder of the fragment is also filled with text. Apart from difficult Arabic text on verso, there is what Goitein calls an Arabic/medieval Greek/Romanesque (laʿaz) glossary, partially in Arabic script on recto and partially in Hebrew script on verso. There is some overlap between the Arabic script glossary and the Hebrew script glossary. Examples: khubz --> אבסומי (= Ψωμί), mawlāy --> senyor. Merits further examination

T-S 8J11.19 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
  1. בש רח עבדו ותלמידו הקטן נדיב
  2. כתבתי זו הכתב לשאול בשלום הדרת יקרת צפירת
  3. הדרת מרנו ורבנו המלמד ר ישועה הרב הגדול גאון (?) ה/ח/כמים
  4. תפארת הרבנים מרדכי הזמן ומה יאמר רבנו ה זאת
  5. מה יאמר באדם שלקח אשה וישבה עמו עשרה שנים
  6. והלך בעלה לו ולא כתב לה גט ולא הפרש ממנה ובא אדם
  7. שביקש ליקח אותה מהו יקח אותה האיש האחר שבא ליקח
  8. אותה שאלה אגרת אני נדיב בן יצחק בן אחי אם נדיב

תרגום

T-S 8J11.19 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 8J11.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.