רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 13H4.5 + T-S NS 140.22 + T-S Ar.39.169 + T-S Misc.7.150 + T-S NS 110.10

מסמך משפטי T-S 13H4.5 + T-S NS 140.22 + T-S Ar.39.169 + T-S Misc.7.150 + T-S NS 110.10
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, Arabic Legal and Administrative Documents in the Cambridge Genizah Collections (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
    למהדורה, תרגום ראה
    • Doc. 10