מסמך משפטי: T-S 8J10.19

מסמך משפטי T-S 8J10.19

תגים

תיאור

Instruction by Avraham Maimonides to a scribe to make out a declaration that the court of Fustat had acceded to a ban pronounced against Evyatar al-Kohen al-Amidi in another country.

T-S 8J10.19 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. אברהם זצל אלי אביתר אל[
 2. [[ו בא]] אנת ומלה במלה א
 3. אלסלאמה הנה אל ישועתי אלשיך
 4. אביתר ושל'
 5. חצר אלינא אנן חתומי מטה נסכה
 6. עלי אביתר אלכהן אלאמדי וסאל
 7. מנא נקלהא פנקל//נא//הא אות באות
 8. ומלה במלה דברי כעור וכול
 9. נסכה הסכמה פי אטלאק אלנידוי
 10. עלי אביתר אלאמדי ענדמא
 11. אטלק עליה אלנידוי בבית דינא
 12. נצהא אנ ושלום

תרגום

T-S 8J10.19 1v

1v

page b

 1. ]א אנן חתומי מטה //נצכה// התראה //נפדת//צדרת
 2. ]ו נגידינו אברהם הרב המובהק
 3. ]החזק נר המערבי דגל הרבנים יחיד
 4. ]פלאו הנגיד הגדול נגיד עם יי צבאות
 5. ] ואלתמס מנא נקלהא ונקלנאהא אות
 6. ]ת ומלה במלה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 8J10.19: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.