מסמך משפטי: T-S AS 153.210

מסמך משפטי T-S AS 153.210

תיאור

Recto: Legal document. In the hand of Shemuel b. Seʿadya ha-Levi. Fragment (upper left corner). Location: Fustat. Dating: 1160–65 or 1160–69 CE, as it was drawn up under the authority of the Nagid Netanel b. Moshe ha-Levi. A man named [...] b. Elʿazar makes an acknowledgment in favor of Abū Naṣr al-ʿAṭṭār. No other details are preserved.

T-S AS 153.210 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
  1. . . . למני]ן שטרות בפסטאט מצרים דעל
  2. נילוס נהרה מותבה רשותיה דהדרת יקרת צפירת מרינו]ו ורבינו אדונינו גאונינו נתנאל
  3. הלוי רכב ישראל ופרשיו ויחיד הדור ארי התורה ראש הישיבה] שלגולה יהי שמו לעולם היה
  4. . . . הזקן] הנכבד בר כגק מר ור אלעזר
  5. . . . מ]עכשיו בגמיע אלאלפאט
  6. . . . וסלמו ד]לך ללשיך אבו נצר אלעטאר
  7. . . . אלח]רירי נע ליכן דלך בידה

תרגום

T-S AS 153.210 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 153.210: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.