מכתב: T-S 20.141

מכתב T-S 20.141

תגים

תיאור

Letter from Barukh b. Yiṣḥaq to Abū Yaʿaqov Yosef b. Shemuel, in Fustat. In Hebrew, with the address in Arabic (in Arabic script). Barukh asks about events in Egypt and supplies information about his own community and activities, describing his devotion to the study of the Torah. Dated: Iyyar 1405 Seleucid = April/May 1094 CE.

T-S 20.141 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
 1. בשם רחמנא
 2. פינת יקרת הושת בישורון לתלות עליו כל
 3. כבוד משפחות ארץ צבי בו יחשפו זרוע שרידי
 4. מרעב המתופפם ? יחד בהתהלכם ברגש כי
 5. מי זה ערב את לבו לקרבה אל ידידותו אשר
 6. [ ] לעד להמעד אשוריה לבוא אל תיווכוני
 7. חדרי משכיות אהביו אשר מנשרים אוששו
 8. על כן יגל לבי ועצמותי כדשא תפרחנה כי בו
 9. ארוץ גדוד ובאהבתו אדלג שור הוא כגק מרנ'
 10. ורבנ' יוסף הוד החברים ותפארת המשכילים
 11. יהי צורו בעזרו וינצרו ויסוככו בצל אברתו
 12. בן מר ור שמואל ננ הן בריבוי שלומים
 13. אקדמה פניו ובברכות עצומים אדרוש
 14. שלוותיו ואודותיו כי במרגועיו ינוח לב ידידיו
 15. וישקוט על שמריו יקבל שלומות כטיפי הדומות
 16. ממני ומן חמודי יוסף אשר לעתותי רגעיו אליו
 17. כוסף ומרעיו אשר נתחברו להוועד אתו כי
 18. בשלום המה שרוים ועל מי מנוחות כפי העתים
 19. נהלים ושואלים מצור מעוז ישראל לשית וויעודינו
 20. יחד כאשר בתחלה בחילוץ עצמות ושמחת
 21. לבב הגיעה אגרתו בחודש אדר שלשנה הזאת
 22. ועמדתי על כל פרקיה וששתי על אודות שלומיו
 23. ונתתי שבח והודיה אשר לא עזב חסדו לנהלו
 24. לאט כאשר בלבבו להמציאו תאוותיו בלימוד
 25. תורתו ובהשגת רצונו ולא הודיעני בכתבו אם
 26. במצרים עצמה הוא שרוי ושמה קבע מקום
 27. לתורתו ואם בעיירות הסמוכות על הגבול ואשר
 28. זכר והזהירנו לשית עתותיי תדורות בריבוץ
 29. התורה ידעתי כי מרוב אהבתו דבר ככה
 30. אך הנו יודע את רצוני ותאותי כי כל עצמי לא
 31. שמתי פני להעביר עתותיי בהבלי העולם הזה
 32. לא על יתר מלבוש כשאר בני גילי ולא על תענוגי
 33. מאכל כי אם לקבוע עתים מזומנים בלי רפיון
 34. ידים על תלמוד תורה כי באהבתה אשגה
 35. תמיד וחמודי יוסף אשר זכר להשתדל עמו
 36. כאשר עשו עמי אבותיי כבר עשיתי כאשר
 37. בלבבו ואם רך הוא בשנים כבר הנחצתיו אל
 38. המלאכה כעשות אשר ילאו ממנה מי ששנותיהם
 39. כפלים כיוצא בו ועל כל צד ופינה מחזיר אנו
 40. על כל צדדיו לאוספי ליה כי תורא וכל זמן
 41. שאני עסוק בצרכי הצבור שונה הוא את
 42. פרקו לרעיו ואין בית המדרש בטל שעה
 43. אחת ואודותיו נכונים על ריבוץ התורה כאשר
 44. אהב וכל הקהל דורשים שלומותיו וחמודי
 45. יוסף וכל חבריו ומשחרים פניו בריבוי [ ]
 46. שלומיו שיהי רצון להרבותם עד עולם

ו א ר ב

 1. ברוך ברבי יצחק נבתויא

א י

 1. באייר אתה

תרגום

T-S 20.141 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 20.141: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.