מכתב: T-S 18J4.5

מכתב T-S 18J4.5

תגים

תיאור

Letter (draft) from Elḥanan b. Shemarya, in Fusṭāṭ, to the Babylonian congregation in Damascus, sending greetings as part of his efforts to raise funds for his school in Fusṭāṭ, adding that a new law forbids them from approaching the Caliph for assistance. The writer also mentions that his son-in-law drowned while away on a commercial voyage and his widowed daughter remains in Qayrawān, pregnant and impoverished. Verso: Letter, from Elḥanan b. Shemarya, in Fusṭāṭ, to three notables in the Jewish community in Damascus, Avraham, Shemuʾel ha-Kohen, and Efrayim, sending greetings, apparently as part of fundraising for his school in Fusṭāṭ. (Information from CUDL)

T-S 18J4.5 1v

1v

תיעתוק

S. Abramson, במרכזים ובתפוצות בתקופת הגאונים : פרקים בתולדות הגאונות וראשות הגולה בארץ ישראל ובבבל ותולדות חכמים במצרים ובאפריקה הצפונית מיוסדים על כתבי יד הגניזה‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Mosad ha-Rav Kuk, 1965).

(Recto)

 1. אלחנן ראש הסדר בירבי
 2. אל אחינו יקירנו גדולנו אשר בדמשק. היועצים נדיבות,
 3. בעלי נתיבות, מצדיקי הרבים, מזהירים ככוכבים, שומרי
 4. מטהר, ו.... ר הר, המבינים המשכילים, מישרי שבילים,
 5. ברוכי אלהים, ולו כמיהים, בלבות אנוחים, ולא זחוחים.
 6. יודעי דין, ויושבי על מדין, נדיבי לב, להרחיק עולב,
 7. [[טובי רואי]] ישרי דרך, יקירי ערך, מכונני דת,
 8. ומיסדי מדת, האמת לחזק, וכרם לעזק,
 9. ונוטרים [[לאמץ]] לעזור, ומתנים לאזור,
 10. יברכם [[שוכן]] רוכב ערבות, וירבם טובות, ויכפר חובות, ויסיר
 11. כאיבות [[לכונן גרות וישימם]] וילבישם הטובות, והיו לאלפים
 12. ורבבות, ככת
 13. שלום ושקט ושלוה ושלאנן [[ושבח ו...ם]] שבח ושמח עת
 14. שיר //ושדך ושיר ירון// ושפר שפרפרא יהי לכם אחינו סלה.
 15. ומודיעם כי אנו תמיד שואלים על כבודכם, ודורשים שלומכם,
 16. ומתפללים עליכם, יהי רצון להוסיף לכם, הוד והצלחות,
 17. וטוב וברכות מצליחות, לכם ועליכם באות ונחות,
 18. ואף על פי שאחזנו השבץ וגדלו מהומותינו,
 19. ורבו אנחותינו, בבוא שמועת חתתנו, כי טבע בים
 20. והניח בתנו בקירואן אלמנה הרה בארץ גרות
 21. וכל ממונו אבד והרבה היה לנו עמו מהנשגר והנשלח, ליי'
 22. אנו מודים ושמו מהללים כחייבים אנו לברך על הרעה
 23. כמו על הטובה, ואינה רעה אלא חכמה כי נגבינו מעט
 24. מחובינו וכאשר הכת' //באלהים וגו'// ביי' אהלל דבר ואמרו רבותינו ז"ל
 25. באלוהים מדת הדין ביי' מדת רחמים וכת' // כוס יש'// צרה ויגון בכוס
 26. ישועות שם י"י אקרא בצרה ויגון שם י"י אקרא וכת'
 27. בחסד ומשפט בחסד אשירה במשפט אשירה וכת' י"י
 28. נתן וי"י לקח יהי שם י"י מבורך. והיום כמה שלא עמסנו עליכם
 29. ונשאנו טרחנו ונגעה בנו מת הדין והגיעה עד כדי
 30. בנו, ואנו בכם, אחרי אלוהנו, מתחזקים ואליכם מתפשטים.
 31. ועלינו חוק שלא לתבוע ולשאול כלום דבר מלפני אדונו
 32. המלך ש'ש' עד יערה י"י רוח, ויתן לנו כפי י"י שכך אנו
 33. דורשים לב מלך ביד י"י וכאשר יעורר שדי רחמיו אזי [[והיה]]
 34. והכרמל ליער יחשב. באנו ממון לא קובצים, ואתם יד לא קופצים.

(Right-hand margin)

צ..ון הצורך והעת כתבנו תעשון כפי טובתכם [[ובסתר ולנו יכר]]

וכפי [[הענין]] ענין התמיד (?) יכפה אף וי"י יכפול שכרכם

ויחשב לצדקה כשי רצון ואשכר ערב ומנחה טהורה

ושלומם וטובותים (!) ירבון ויקיים [[על]] קרא עליכם י"י

אלוהים אבותים (!) ונתתי אותם כי כאשר

תרגום

T-S 18J4.5 1r

1r

(Verso)

 1. אלחנן ביר' ש[מרי]ה
 2. אחינו יקירנו גדולנו חשובנו מר ר[ב] אברהם, יקר החזנים ונגהם
 3. המישר נדהם, ומב... תורה תבורך ותצמח, ולעד תשמח, תצליח בנכסיך
 4. להסיר נססיך מוצא שפתיך תעשה ב... ציח ידידינו כמו ערבת
 5. כי תחילת החסד טובה וסופו להשלים כחובה. ואין מורך, בעת צורך. והמחפץ
 6. וסתו, למהר עתו, וחביבה מצוה בשעתה לתקוה, ותאוה נהיה לנפש
 7. תאוה עם ר' שמ[ואל הכ]הן ומר' ר' אפרים [אד]ירינו שמרם עוזרם, תוועד

בחסדך

 1. להחל בדבר בעז טובך ... פ...ך ואהבך, וי"י יפיק לך, וחי[י]ם
 2. להארילך, אשר מרומם, בטוב ושלום עמם.
 3. אחינו מר' ור' אפרים, ומאיר כצהרים, מישר עקוב, ושם לנקוב,
 4. המאמץ זריעים, ליושבי נטעים, יברכהו שוכן מרומים, להאריך
 5. ימים, וברכת יקומים, ושנים נעימים. אמנם כי לכל חפץ
 6. עת, ועת צורך להנציח, ובטוב לב להצליח, ותערב לנפש תאוה
 7. נהיה ...קוה, וזריזים מקדימים למצוות, ולהם יאתיון אוות,
 8. ואח לצרה, יולד לאורה. והמחזיק במעוז בשלום לעוז. וערבת
 9. למהר ולהקדים. והנה כתבנו לר' שמואל כהן ור' אברהם חזן יקירנו
 10. ש"צ, ואמרו נמהר ונרוץ, ורוח לערוץ, וברכה לפרוץ
 11. ודברים למרוץ, תעשה בטובך, ורוחב לבך, וי"י יקדם
 12. משאלך, וירבה חסדו אליך ועליך, ועמם בוועד ביופי דרכך להשלים
 13. ושלום וברכה
 14. אחינו ר' שמואל כהן איש מרעים, גזע ידועים, משען לחכמים,
 15. ומסמך לתמימים, מליץ יושר, בדרכי כושר, המישר שבילים,
 16. יקיר בגילים, יברכהו נוטה חבולים, אל אלים. ערבת למהר ולהקדים
 17. בקיבוץ ואתה תדין בחכמתך, כי עת הצורך חביב החסד, ועת
 18. החפץ יפה הטוב, והמצוה לעולם תוקדם, כי המתאחר בן נרדם.
 19. תעשה בטובך ונועם לבך, ורוב אהבך, להוועם עם ר' אפרים ור'
 20. אברהם חזן ובוועדין ליום נכון להואיל ולהצליח, כמו גפן תצמיח.
 21. ושלומך וטובך ירביון ועליהם בימיך יחיון.
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 18J4.5: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.