מכתב: T-S 16.68

מכתב T-S 16.68

תגים

תיאור

Letter from Shemuel the Third b. Hoshana, Jerusalem, to Shemarya b. al-Hanan, the leader of the Babylonian Jewish community in Fustat ca. 1010. Shemuel writes to introduce the young Natan b. Avraham. (Information from CUDL)

T-S 16.68 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

a

 1. שלום לשוחר [טוב ]ממון [ ] כל המון ראש כברוש אסקובטר
 2. גם חכמון יקר שמו במקהלות פאר ערמון הולך וגדל כרקח בשמון קנמון
 3. ככוד גדולת קדושת מרינו ורבינו שמריה הרב המהודר ומכובד ומרוברב
 4. אור מזרח ונר המערב בוחר ישועה חמדת אשכול ממולא ברכות איש שהכל
 5. בו דחון מלא מכל טוב יסוד נשי אדן חלד עמוד הימני פטיש החזק הוגה שש
 6. לומד ארבע מסלסל בתשע אשריו ואשרי אנשיו יושבי לשמע ממך
 7. מדרשיו ופירוקיו ופישוריו ופירושיו ישמרהו צור עולמים ויענידהו
 8. [ ] וימלאיהו ויבלה בטוב ימיו ושנותיו בנעימים בן כבוד גדולת
 9. קדושת מרינו ורבינו אלחנן הרב הגדול שהיה אור דורו וכתרם ונזרם נוחו
 10. בגן [עדן ] שלום גדול ממנו אוהביו וממתיקי שבח מידותיו
 11. וטוב מזכרתו אשר חציב גבול לדתי יקרה וקבע להגיונה קבע שלא ימוש
 12. להשיב נפש נוחליה לשגב[ ]יים לרווח כמהם משכורתו מוכפלת ומנעמתו
 13. נכפלת אמנם אוזן שמעתו מאשרתו ועין ראתו מעידתו יהי רצון לקיימו
 14. ולקיים מתנות נעמו כאותו האילן מתוק הפרי רחב העלים משוך כמעין מתחתיו
 15. צאליו מחופפים צלליו משבכים וסובבים שפרה עליו נחלת ובארץ
 16. הושם תהלת אלהי קדם ימלא משאלו ויראים דגלו ואף ישא //ברכה// כתבנו

כתבנו

 1. להודיע רבינו כי בימים האלה נשמעה שמועת רבנא אברהם בן שאול כי נפטר

ימצא

 1. רחמים וחיי לרבינו שבק ושם בלבו ר נתן בנו לצאת בשביל עזבונותיו שלא

יאבדו

 1. ופייסנוהו למנות שליח ולא יטריח הוא על עצמו כי חסנו עליו מיגיעת

הארחות ולא הוטבה

 1. נפשו בשליח והוא ילד זך תמים גידול טהרתנו ודיגול תורתנו וכל יום מוסיף

לקח

 1. יש בו תמימות וברירות ולא ניסה במה שהושדך לו ותובעים אנו מרבינו שישים

עליו

 1. עין ויורהו דרך הטוב המנעילתו ויבינהו וישכילהו ויפארהו במכתביו

ואגרותיו אל

 1. מקהלותיו ואל סיעותיו השותים בצמאה מדברותיו ואל ריעיו ואוהביו גמיאי

הטפותיו

 1. כי כל מה שיעשה עמו עמנו הוא עשוי האלהים ישגב רבנו ויוסיף ימים על
 2. ימיו ושנים על שנותיו ויאמין תקותו ויזהיר הדרתו וינהיר יפעתו
 3. וינצור חייתו וישמור יחידתו וירבה ויעצים ויסלסל שלום ברכתו סלה
 4. שמואל השלישי בחבורה בירבי

b

 1. לכבוד גדולת קדושת מר ורבינו בן רבינו אלחנן הרב הגדול נע
 2. שמריה הרב המהודר המכובד ישועה
 3. ישמרו שומר נפשות חסידיו תקרב

תרגום

T-S 16.68 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.68: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.