מכתב: T-S 16.42

מכתב T-S 16.42

תגים

תיאור

Letter fragment from the brothers Yosef and Nissim the sons of Berekhya, Qayrawan, to Yosef b. 'Awkal, Fustat (sent in 1007-1013). (pp)

T-S 16.42 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, "עוללות מארכיונו של יוסף בן עוכל‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 38, no. 1 (n.p.: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1968), 18–42.
 1. פלא כתבה פי אגלך כמא עלאה
 2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד
 3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצלת וקפת עלי אל
 4. צדיק אלותיק הו אלדי יצהר מא פי סרה
 5. וכמא קאל אלולי ולמוכיחים ינעם ועליהם ת[בוא ברכת טוב ואללה
 6. גל ועז יעלם מא נעתקדוה מן חקך קדים [וחדית
 7. לא יכאד יחול ולא תגירה אלדהור לא נהא[יה
 8. ויוגבא (!) ענדך מחאפצה מן ... ענדך ר
 9. ואנקא לך אלטויה פקד עלם אללה יאכי
 10. תוביך ולא תכלפנא ען ואגב מן ואגבא[ת
 11. אגלא ואלאספאל לם יכלו מן תנגיץ א.
 12. ואנת יאכינא וסידנא פלא לאימה עליך
 13. ענדך אלחקיקה וצפת לך אלעצאבה אלות[קא
 14. וקוה נייה פי ודאדך ואגתהאד פי וצאלך
 15. כתאב ונתבע אלקול מן אלולי עליה אלסלא[ם
 16. אן פי מכנון טויתך אלכיר ואן נפסך אל
 17. דלך מא חיינא וקד כאן וצלת כתבך אלא[תירה
 18. ווצלת אלכתב אלדי לסידנא שמואל לאהל ט[ראבלס
 19. קריב אלעהד וכנא מנתצרין ללמראכב פ
 20. מן אלואצלה מרכב אבו אלדכר ופיה צד[יקך
 21. פאגתמענא בה וערפנא מא כלפתה מן
 22. אתיר ווקפנא עלי מא סאלת מן מעונתה ו
 23. אחתאג אליה ובענא באלמהדיה מא יחס[ב ?
 24. לעל יתפק להא טאלב ללאסתכדאם פיק
 25. כל חאל ירידה מנא חתא יתם מראדך עלי
 26. מן אנך לם תגד בכת פי אמר אלכרז פמ[א?
 27. בנפסה עוצה אללה כיר פטלב אן יביע מ
 28. פחמלה אלציק אלי אן תחאמל בה פי א
 29. ואלקא בנפסה ללתהלכה ולא ידרא מא
 30. תמנה יתפרג פיה ויכתב אליך בה ספתג[ה
 31. תעריפך דלך וארגוה פעל פלא לאימה
 32. וקאהם אללה פמא נתרכו ולא נפתכו ען
 33. והם גיר מקצרין ואללה יבלג גמיע.
 34. ודכרת פי כתאבך אלאתיר אנה לם יתז
 35. וערפני אבו אסחק אברהים בן אלבקרה אן
 36. יעלם שרחהא וכאנת נפסי מתעלקה
 37. בוצול פראנקין עלי טריק אלבר...
 38. אקלאע אלמראכב וצלת מעהם כתב
 39. סאדתנא אלמתאיב אעזהם אללה
 40. כתבהם מן בעד דלך ואנך עלי תנפי[דהם
 41. לם תצל ואנך מנתצר לחמלהא ותנ[פד
 42. ורדת בה כתבהם אלאתירה וארגו
 43. פי כל מא סאלתך פיה מן תעריפהם
 44. וצלת עלי מא נחבה אן שא אללה
 45. לם יכרג מן אלתגאר ולא אלמצרין
 46. מן ראיך פי מ. ענדך ממא אנפד
 47. מא כאן להם ואללה יתיבך ויגזל לך א[לאגר
 48. קום מגארבה ומן אכותנא אהל קא[בס
 49. מן מואצע וננפד אלכל אליך באסת
 50. אד ליס נקצר פי כל חאל להם פיה.
 51. פי אלבר פי קאפלה אלמוסם פלמא
 52. כתאבי הדא ושרחת להם כל חאל ת
 53. מן כלוף בן אלאשקר פי לוח אלגדיד סלמהא אללה

Margin

ואעלמתהם אעזהם אללה / מא עמלתה פי כל באב / מן מצאלחהם ואן ליס להם

כתאב 5 נגאובהם עליה 6 ואנא מנתצרין 7 לוצול כתבהם 8 ונגאובהם עלי 9 כל

חאל יתזיד 10 אן שא אללה 11 ונחן נסלך 12 יא סידנא ואכינא 13 אלענאיה בהדה

14 אלכתב חתא 15 תנפדהא חסב 16 עואיד תפצלך 17 ותצחבהא 18 בכתבך עלי 19

עאדתך ואן 20 תערפהם אן 21 נפוסנא עלי 22 גאיה אלשוק 23 אלי רויה כתבהם

24 ואן לנא סנתין 25 מא ראינא להם 26 גואב ואנא 27 ננתצר מא 28 כאן ענדך

פי 29 מצר ליצל 30 עאגלא אלינא 31 ומא יצל אליך 32 יא סידי ואכי 33 מן כל

מא קד 34 סאלתהם פיה 35 פתשכרהם 36 עליה ומא קד 37 תאכר תחתהם 38 עליה

ליצל 39 ..... אלינא 40 ....

Recto

 1. ענא [            ] דכרת בה פי אגלב כמא עלאהא [
 2. כתב יאכינא וסידנא עלי טריק אלבר מד' [
 3. ונחן ואתקין באדאבך אן וצל [וו]קפת עליה [
 4. צדיק אלותיק הו אלדי יצ'הר מא פי סר[ה
 5. וכמא קאל אלולי ול'מוכ'יחים ינע'ם ועליהם' ת[בוא ברכת טוב …. אללה]
 6. גל ועז יעלם מא נעתקדוה מן חקך קדים [וחדית
 7. לא יכאד יחול ולא תגירה אלדהור לא נהא[ר
 8. ויוגבא ענדך מחאפצ'ה מן צח ענדך ו[
 9. ואנקא לך אלטויה פקד עלם אללה יאכי [
 10. תוביך' ולא תכלפנא ען ואגב מן ואגבא[ת
 11. אגלא ואלאספאל לם יכלו מן תנגיץ אנ[
 12. ואנת יאכינא וסידנא פלא לאימה עליך [
 13. ענדך אלחקיקה וצפת לך אלעצאבה אלות[
 14. וקוה נייה פי ודאדך ואגתהאד פי וצאלך [
 15. כתאב ונתבע אלקול מן אלולי עליה אלסלא[ם
 16. אן פי מכנון טויתך אלכיר ואן נפסך אל[
 17. דלך מא חיינא       וקד כאן וצלת כתבך אלא[תירה
 18. ווצלת אלכתב אלדי לסידנא שמואל לאהל [
 19. קריב אלעהד וכנא מנתצ'רין ללמראכב פ[
 20. מן אלואצלה מרכב אבו אלד'כר ופיה צ[
 21. פאגתמענא בה וערפנא מא כלפתה מן [.... כתאבך אל]
 22. אתיר ווקפנא עלי מא סאלת מן מעונתה [
 23. אחתאג אליה ובענא באלמהדיה מא יחס[ן ביעה
 24. לעל יתפק להא טאלב ללאסתכדאם פי קי[רואן
 25. כל חאל ירידה מנא חתא יתם מראדך עלי [
 26. מן אנך לם תגד בכת פי אמר אלכרז פמ[
 27. בנפסה עוצ'ה אללה כיר פטלב אן יביע מ[
 28. פחמלה אלצ'יק אלי אן תחאמל בה פי א[
 29. ואלקא בנפסה ללתהלכה ולא ידרא מא י[
 30. תמנה יתפרג פיה ויכתב אליך בה ספתג[ה
 31. תעריפך דלך וארגו תפעל פלא לאימה [
 32. וקאהם אללה פמא נתרכו ולא נפתכו ען [
 33. והם גיר מקצרין ואללה יבלג' גמיענ[א
 34.      ודכרת פי כתאבך אלאתיר אנה לם יתו[
 35. וערפני אבו אסחק אברהים בן אלבקרה אן [
 36. יעלם שרחהא וכאנת נפסי מתעלקה אל[
 37. בוצול פראנקון עלי טריק אל[
 38. אקלאע אלמראכב ווצלת מעהם כתב [
 39. סאדתנא אלמתאיב אעזהם אללה א[
 40. כתבהם מן בעד דלך ואנך עלי תנפי[ד
 41. לם תצל ואנך מנתצ'ר לחמלהא ות[
 42. ורדת בה כתבהם אלאתירה וארגו [
 43. פי כל מא סאלתך פיה מן תעריפהם [
 44. וצלת עלי מא נחבה אן שא אללה [
 45. לם יכרג מן אלתגאר ולא אלמצרין [
 46. מן ראיך פי מא ענדך ממא אנפד [
 47. מא כאן להם ואללה יתיבך ויגזל לך א[
 48. קום מג'ארבה ומן אכותנא אהל קא[בס
 49. מן מואצ'ע וננפד אלכל אליך באסת[
 50. אד ליס יקצר פי כל חאל להם פיה [
 51. פי אלבר פי קאפלה אלמוסם פלמא [
 52. כתאבי הדא ושרחת להם כל חאל ת[
 53. מע כלוף בן אלאשקר פיליק אלגדיד סלמהא אללה [

Right Margin

 1. ואעלמתהם אעזהם אללה
 2. מא עמלתה פי כל באב
 3. מן מצאלחהם
 4. ואן ליס להם כתאב
 5. נגאובהם עליה
 6. ואנא מנתצ'רין
 7. לוצול כתבהם
 8. ונגאובהם עלי
 9. כל חאל יחזיר
 10. אן שא אללה
 11. ונחן נסלך
 12. יאסידנא ואכינא
 13. אלענאיה בהדה
 14. אלכתב חתא 
 15. תנפדהא חסב
 16. עואיד תפצ'לך
 17. ותצחבהא
 18. בכתבך עלי
 19. עאדתך ואן
 20. תערפהם אן
 21. נפוסנא עלי
 22. ג'איה אלשוק
 23. אלי רויה כתבהם
 24. ואן לנא סנתין
 25. מא ראינא להם
 26. גואב ואנא
 27. ננתצ'ר מא
 28. כאן ענדך פי
 29. מצר ליצל
 30. עאגלא אלינא
 31. ומא וצל אליך
 32. יאסידי ואכי
 33. מן כל מא קד
 34. סאלתהם פיה
 35. פתשכרהם
 36. עליה ומא קד
 37. תאכר תתתהם
 38. עליה ליצל

תרגום

T-S 16.42 1v

1v

Verso

 1. ליס אני נוציך יס סידי עלי אני מסתקצי
 2. וקד כנת אעלמתך יאסידי חמאם פרח
 3. אלולייה אלכרימה אבנה סידנא נע ואנ
 4. ושרחת לך כיף כאן אלחאל לחסר בה ו
 5. ואללה יעין עליה וקד גרא לה כלאם ס
 6. וסאל אן יכון מרחום באסמה וקד כנת
 7. מן ענדי אכדהא וסאלתה אן יכון ירסלה
 8. לסאדתנא ומא יתופר להם פעלי אי חאל
 9. יכון לא יקע תנגיץ פי חאל מן אחואלהם
 10. תכן מע אלמאל וראית הדא צלאח פתע
 11. עלי ידי לאלא יכון יקע פי מא נתכתב
 12. דלך יא סידי מא יכלץ אלגמיע ואללה
 13. פאצל מתלך וכתבת יאסידי הדא אלכ[תאב
 14. הדא פנשרח לך פי כתב אכרה מא י
 15. יכן תבלג פי ולייך מא ישכרו עליה ..
 16. ברהון פקד גהדו פי אתמאם מראד[ך
 17. ומן כתבהם תקף עלי שרח כל חאל ..
 18. לך פיה שי ונחן נקף עלי כל חאגאתך..
 19. בלוג רצאך תכתץ מן אלסלאם אשרפה [ו
 20. אגל אלסלאם וולדי סידנא אלשיך יכצוך
 21. דאכר ענאיתך פתתזיד מתפצל ליכן

The Address

מן יוסף ו[נסים בני] ברכיה ננ ואדיה

Verso

 1. וליס אני נוציך יאסידי עלי אני מסתקצר [
 2. וקד כנת אעלמתך יאסידי תמאם פרח [
 3. אלולייה אלכרימה אבנה סידנא ג'ע' ואנ[
 4. ושרחת לך כיף כאן אלחאל לתסר בה ו[
 5. ואללה יעין עליה וקד גרא לה כלאם ס[
 6. וסאל אן יכון מרסול באסמה וקד כנת [
 7. מן ענדי אכדהא וסאלתה אן יכון ירסלה [
 8. לסאדתנא ומא יתופר להם פעלי אי חאל [
 9. יכון לא יקע תנגיץ פי חאל מן אחואלה [
 10. תם מע אלמאל וראית הדא צלאח פתע[
 11. עלי ידי לאלא יכון יקע פי מא כתבת ב[
 12. דלך יאסידי מא יכלץ אלגמיע ואללה [
 13. פאצ'ל מתלך וכתבת יאסידי הדא אלכ[תאב
 14. הדא פנשרח לך פי כתב אכרה מא י[
 15. יכן תבלג פי ולייך מא ישכרו עליה וח[
 16. ברהון פקד גהדו פי אתמאם מראד[ך
 17. ומן כתבהם תקף עלי שרח כל חאל אלת[
 18. לך פיה שי ונחן נקף עלי כל חאגאתך [
 19. בלוג' רצ'אך תכ'תץ מן אלסלאם אשרפה [
 20. אגל אלסלאם וולדי סידנא אלשיך יכצוך [באלסלאם
 21. דאכר ענאיתך פתתזיד מתפצ'ל ליכ[

Address

 1. ] מן יוסף ו[נסים] בנ[י] ברכיה נ'נ'             ואדיה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.42: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.