רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 16.374

מסמך משפטי T-S 16.374
 1. ציטוט
  Nicholas de Lange, Greek Jewish Texts from the Cairo Genizah (Tübingen: Mohr, 1996).
  למהדורה, תרגום, דיון ראה
  • Doc. 1
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.
  לdigital edition, מהדורה ראה
  • pp. 94-96