מכתב: T-S 16.3

מכתב T-S 16.3

תגים

תיאור

Recto: Letter by Sherira Gaon to a correspondent in Fustat, complaining about Egypt and the West's neglect of the Yeshiva. Beginning and end are missing, but the letter should be dated to 962 CE, written while Sherira was still Av Bet Din in Pumbeditha. Verso: Under the title תרגום אפאטיר, there is a list of parashot and their corresponding haftarot, including for special sabbaths and festivals, with Judaeo-Arabic instructions. Written in a slightly clumsy hand with many deletions. (Information from CUDL)

T-S 16.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Recto

....

 1.                                          האי]י בחורנו ומאדירי אבירי איתני הישיבה 
 2.        [      ]נו כי לישועת יוצרנו אנו מחוים ולביאת משיחו מייחלים כי לו
 3. [           ] דורנו ובהוות שהשיגונו ותלאות שקראונו ורעות שפגשונו וישקיף לראות [   ]קירנו ולרחם עלינו [        ]
 4. [ויחן] יי אותם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב ולא אבה השחית [               ] 
 5. עד עתה    ומודיעים כי תמיד אנחנו שואלים את גיהתנו ועליצתנו אלוף אחיך יאמצהו קדושנו [           ]
 6. דבריו טוב ובעינין תפילה ורחמים וסודרים שבחך כי אתה היום נכבד בארץ מצרים מגדולי ה[         ]
 7. כמה מדות יפות וארחות משובחות מצויות בך וכמה פעמים צוינו וכתבו אליך יקירנו [            ]
 8. מר רב אהרן גאון לגן עדן וטרם זה היום קרוב לשתי שנים ברוך נותן חיים והיכרנוך אהבתנו 
 9. והברית אשר היתה בינינו מימי נעורינו ואהבת השלום [         ] ומרמה ובקשנו ממך לזכרה לנו 
 10. הלחץ המצוי אצלינו וכשהיה מר אהרן גאון קיים היו נדבות של בני מערב וכל ארץ אפריקיה 
 11.  והחומשים מובלות על ידך אליו עם השאלות והיה נותן לנו ולחכמים מעט מהרבה ועתה נפל [        ] 
 12. [             ]קים המבוקקים והמבולקים אתה מכיר את עולם ורשעם כי המה עקשי לב רגונים [        ]
 13. [              ] אותם ממעשיהם וכולם מואסים בהם ובקשנו ממך יקירנו שתזכירנו אל הקהל ל[         ] 
 14.  וכתבנו אליך פשיט גדול אל פסטאט מצרים אל הקהל על יד אבו אסחק בן שריאר  [               ]
 15. [             ] אליך [      ] פשיט גדול אל קירואן וש[אלנו ממ]ך לשגר שאלות מערב ומצרים אלינו [           ] 
 16. [              ]ע בתורה [         ] לבב [         ] תנדבו לנו ואחרי [של]חנו את כתבנו אליך להודיעך כי [              ] 
 17. [                    ] גזילה [           ] בצדק יהי נשפט כי הונה ואין [                                                                             ]
 18. [                                                                                             ]על זאת ויסמכו אותנו [                               ]
 19. [            ] כסא הישיבה ואלפים רבים מישראל פה מכל גבולותיה ובשכונותיה [                                       ] 
 20. ויחזר כבוד התורה לימי גאוני ישראל אבותינו ואנחנו יושבים מהבקר ועד הערב שופטים [                ]
 21. אותם ומלמדים אותם בין ביחיד ובין ברבים וכתבנו אליך באותו הזמן [                                                                                               ]
 22. כאשר היכין [ייי] לנו ולעמו ישראל כי אתה גדולינו מנעורנו וקוינו שתעשו איתנו [                                    ]
 23. ולא מענה ולא תשובה ולא זכרון ולא ראינו מנדבת מצרים ומערב פרוטה ושמע [                                                      ] 
 24. מפני מה מאסת בנו ובדברנו ועברת על רעך ורע אביך אל תעזב כי אתה תדע האהבה [בהיותך] 
 25. בחור בבגדד בימי גאון אבינו זכרו לברכה וכי היית אתה ואחינו אלוף אחיך יעזרהו שדי [       ] 
 26. כי אחיך לנו כמו אח והוא שושבינינו ולא ידענו על מה זה געלת בנו נקרא ולא תענה [                                  ולא] 
 27. תשגיח נכתוב ולא תחזיר תשובה ואילו עישו העם בהדיוט וקל ונבזה כמעשה הזה לא [              ]
 28. וזלזלו בראשיהם ובחכמיהם שומרי משמרת התורה מימי משה ועד ה[יום] ועוזבים [             ] 
 29. אנא תתבונן אחיך ותשיב אל לבך תדע כי לא כהוגן ולא כראוי אתה עושה עמנו ולא כרגיל [      ]
 30. אהבתנו וחיבתנו לך וכי אתה נכבד ויקר עלינו עד מאד ועוד כי שמענו כי שוגרו ה[               ] 
 31. והקרבנו [         ]ין אנחנו העשוקים אוהביך ואילו ידענו מי המשגר ומי עשה זאת פיזרנו על [        ] 
 32. [                                                                                      ] בבת עינינו אילו האזנת ל[                                 ]
 33. [                                                                                                      ] כי רשיותנו חר[בו
 34. [                                                                                                        ] ולא[ 

recto

 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3. [וצרות שהקיפו]נו. ובהלות שהשיגונו. ותלאות שקראונו. ורעות שפגשונו. וישקיף [י'י עלינו] ככ
 4. [ויחן יי] אותם וירחמם ויפן אליהם למען בריתו את אברהם את יצחק ואת יעקב
 5. ועד עתה ומודיעים כי תמיד אנחנו שואלים את גיהתנו ועליצתנו אלוף אחיך [על שלומך]
 6. [ד]בריו טוב ובענין תפילה ורחמים וסודרים שבחך כי אתה היום נכבד בארץ מצרים מגדולי המ[דינה]
 7. [וכמה מדות] משובחות מצויות בך. וכמה פעמים צוינו וכתבנו אליך [עוד טרם נאסף]
 8. מר רב אהרן גאון לגן עדן וטרם זה היום קרוב לשני שנים ברוך נותן חיים [מפני הידידות]
 9. והברית אשר היתה ביננו מימי נעורינו . . . . . . . . . . . ממך . . . .
 10. הלחץ המצוי אצלינו וכשהיה מר אהרן גאון קיים היו נדבות שלוחות בעדנו מכל ארץ מצרים
 11. [והיו הנדבות מובלות על ידך אליו עם השאלות והיה נותן לנו ולח[מודנו] . . . . . ועתה
 12. [נשארנו] מבוקקים והמבולקים אתה מכיר את עולם ורשעם כי המה עקשי לב . . . . . . . . . . . . . . .
 13. . . . . . ממעשיהם . . . . שנו ממך יקירנו שתזכי... . . . . . . . . .
 14. . . . . . . . . . . . . . . .[ק]הל על יד אבו אסחק בן . . . . . . . . . .
 15. . . . . . . . . . . . . . . . . . לשגר שאלות מערב ומצרים . . . . . .
 16. illegible
 17. illegible
 18. illegible
 19. . . . . . . . . ואלפים רבים . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [ויודעים]
 20. חזר כבוד התורה לימי ג[או]ני ישראל אבותינו ואנחנו יושבים מהבקר ועד הערב שופטים
 21. אותם ומלמדים אותם בין ביחיד ובין ברבים וכתבנו אליך באותו הזמן . . . . . . . . . . . . . .
 22. . . . . . לנו ולשאר ישראל כי אתה גדולינו מנעורינו וקוינו שתעשו [ואין קול ואין קשב]
 23. ולא מענה ולא תשובה ולא זכרון ולא ראינו מנדבת מצרים ומערב פרוטה ושמע [נא יקירנו]
 24. מפני מה מאסת בנו ובדברנו ועברת על רעך ועל רע אביך אל תעזוב כי אתה תדע הא[הבה כשהיית]
 25. בחור בבגדד בימי גאון אבינו זכרו לברכה וכי היית אתה ואחינו אלוף אחיך יעזרהו [אלהינו] . . . . .
 26. . . . חיר לנו כמו אח והוא שושבינינו ולא ידענו על מה זה געלת בנו נקרא ולא תענה [נבקש ולא]
 27. תשגיח נכתוב ולא תחזור תשובה ואילו פשו העם כהדיוט קל ונבזה כמעשה הזה ו . . . . . . . . . .
 28. יזלזלו בראשיהם ובחכמיהם שומרי משמרת התורה מימי משה ועד ה[יום] ועוזבים . . . . .
 29. . . . . . אחיך ותשיב אל לבך תדע כי לא כהוגן ולא כראוי אתה עושה עמנו לזה . . . . . . . . .
 30. אהבתנו וחיבתנו לך וכי אתה נכבד ויקר עמנו עד מאד ועוד כי שמענו כי שיגרו ה. . . . . . .
 31. ואויבנו [הנהנים] ואנחנו העשוקים אוהביך ואילו ידענו מי המשגר ומי עשה זאת כתבנו [אליו] . . . . . .
 32. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 33. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 34. . . . . . . . . . . . . . . . . כי רשיותנו . . . . . . . . . . . . .
 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ולא . . . . . . . . . . . . . .
 36. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 16.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.