מכתב: T-S 16.251

מכתב T-S 16.251

תגים

תיאור

An epistle from the community of Alexandria to that of Mastuara (in Byzantium). The letter deals with the ransoming of Byzantine Jews taken captive, and was probably a letter of introduction to be carried by one of them, called Leo. Leo’s brother Eliyyahu is also mentioned.

T-S 16.251 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, The Jews in Egypt and in Palestine under the Fâtịmid Caliphs (New York: Ktav Publishing House, 1970), vol. 2.

(recto)

בשמ רחמנא

 1. אל [ ] שלום אל עמו יפרש סוכת שלומו אשר בה יחופפו כל חסי בו ועליה
 2. נ . . . כל הקרבנות ובה נתממו כל הברכות על אחינו אוהבינו חמדתינו

ו[ששון]

 1. [ל]בבינו ו[נפשנו הם ה]קהל הקודש השוכנים בארץ יון /המה הקהל הקדוש קהל

מ[סט]ור[א]/ המפוזרים [ב]שדה אדומ[י]ם הנת[ונים]

 1. בכף האויבים המסורים תחת עול [ה]צרים הסובלים מוטות פורכים יעזרם

אלהינו ויברכם

 1. ויחנם ויאר פ[ניו א]תם סלה ויעמיד נס לעמים לקבצם אל נחלתו אל מקום

מנוחתו אשר

 1. אוהו ל[מושבו] עם כל הכתוב לחיים עליזים שמחים פדויי ייי' כענין

ש[ה]בט[יח]

 1. ופדויי [ייי' ישבון] ובאו ציון ברנה וג [ק]בלו שלום [של]ום ואהב[ה

וחס]ד וחמלה

 1. וחנינה . . . ל על עמו ועל מעונו . . . . . . . . . . . . . מו[ר]שת
 2. אבותיכם . . . יעקב ומאת מלאכי שלום הטהורי[ם] . . . . . . . . . . .
 3. ממנו ומן [ה]דיינים חבירינו ומנקובי שמות וקרואי עדה ושלוחי צבור וגב

[אי צדק]ה

 1. . . . . כל קריונו קהל נוא אמון היא מדינת אלאכסנדריא של מצר[ים

המחלים]

 1. פני אלהנו תמיד עליכם להתמיד ולהתדיר עליכם ברכותיו יהי רצ[ון] . . . .
 2. ת....ני בעדכם . . . . . . . . . . . . הוצרכנו א[חי]נו לחדש . . . .
 3. עבור אחינו השבויים מביניכם מר[ו]ע [ה]שנים ומרוב הצרות והמהומו[ת] . .
 4. עמנו המה אליה וליו בני . . . ו . . ם וכע . בא אלינו . . אליה . . . .
 5. והודיע טובתכם [ו]שמירתכם ל . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 6. ליו דנן אצלכם ויקח שלום ב . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7. . . ת והוא בסיוע שמים יצא . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. [שו]אלים מכם ותתק..ו ע[תה] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. מוכסים ותראו אותה . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 10. עד שיבא אליכם ליו דנן . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 11. ....יו . . . . . . . ע . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 12. ונטעתים על אד[מתם ולא ינתשו עוד מעל אדמתם אשר נתתי להם אמר]
 13. ייי' אלהיך . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 14. . . . . . ש תנ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 15. לבריאת עולם . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 16. לכלל את . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 17. ראשי[ת] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 18. ומ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

תרגום

T-S 16.251 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 16.251: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.