רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 12.487

מסמך משפטי T-S 12.487
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #74, pp. 314-316
  • Doc. #74, pp. 314-316
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה