מסמך משפטי: T-S AS 160.139 + T-S AS 160.142

מסמך משפטי T-S AS 160.139 + T-S AS 160.142

תגים

תיאור

Formulary for a legal document for somebody dropping a medical malpractice suit against a person hired to treat the eyes of his son but who in fact ruined them (אתלף עינאה). The plaintiff accepts that this was inevitable by the will of God (כאן במשיה אללה) and not the fault of the practitioner. (Information in part from CUDL.) ASE

T-S AS 160.139 1r

1r

תיעתוק

Alan Elbaum, unpublished editions (n.p., 2023).
 1. פצל
 2. אקנינא נחן אלשהוד אלוא|צעין כטוטנא א[כר הדא
 3. אלמצטור מן פל בן פל קנ|ין גמור חמור ב[כלי הכשר
 4. באכ[תי]ארה וברצא נפ|סה בלא אונס כלל בא[
 5. מוד]עי ותנאי אנה אבר|א כצמה פל בן פל מ . [
 6. עלי [. . . . . .]דאוא אבנה ואת|לף עינאה ב[
 7. ען דלך אלצן ותלך אלדעוה וקאל ב|אן תלאף עינא[ה
 8. כאן [ב]משיה אללה תע וקדרה ואברא כ|צמה פל
 9. ממא אדעא בה עליה

תרגום

T-S AS 160.142 1r

1r

T-S AS 160.139 1v

1v

T-S AS 160.142 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 160.139: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S AS 160.142: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.