מכתב: T-S 12.44

מכתב T-S 12.44

תגים

תיאור

Recto: Letter from the Palestinian Gaon, Daniel b. Azarya (1051-1062), to the head of the Palestinian congragation in Fustat, Eli b. Amram, concerning ‘what was collected [from the] market’ (i.e., the proceeds of slaughter) from the beginning of Elul to the end of Kislev. Verso: Probably the draft of a sermon, quoting Isaiah 21:12, different hand and ink.

T-S 12.44 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. [ ] וינצרהו ויעודדהו ביר עמרם זכרו
 2. [לברכה לע]ד נתאחרו כתבי נכבדנו החבר המעולה
 3. [ ]קדם ולא עוד אלא שאנו שואלים
 4. [בשלומהו ודור]שים ב[ש]קטהו וכשמע השלום הנתחדש לד בזמן
 5. [הזה רא]וי לו להודיענו [כ]די שתוסיף שמחתנו עמו ויי יתמיד
 6. [שלומו] ומכתבנו הלזה יגיע עדיהו מיד נכבדנו וחש[ו]בנו
 7. [ ]ה הזקן החשוב יברכהו משגבנו ביר משה זל כבר כתבנו
 8. [מכתבנו אל קהל] שפריר כעמדו עליו ישלים אליו כלל מה שנקבץ
 9. [מן ה]שוק מראש אלול עד תכלית כסליו כי כן יעלה החשבון
 10. [לדברי] משושנו מ צמח ספרא דילנא אח רח מצוען ויכתוב
 11. [כל מע]לליו ויתדיר כתביו כווסתו הטובה והישרה בזכר
 12. [חסדיו] וטובותיו וחפציו וצרכיו ושלומו ירבה לעד

תרגום

T-S 12.44 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.44: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.