מכתב: T-S 12.365

מכתב T-S 12.365

תגים

תיאור

Letter noting that the Rayyis, or ‘head’, is referred to by his nickname “The Tail” in letters going to “all countries East and West.” A note on the right margin mentions Wuhsha’s will and its provision that 25 dinars should be paid to the cave, meaning the Jerusalem synagogue. (S. D. Goitein, Mediterranean Society, 2:64, 536; and Moshe Gil, “The Jewish Quarters of Jerusalem (A. D. 638-1099) According to Cairo Geniza Documents and Other Sources,” JNES, vol. 41, no. 4 (1982), 172) EMS

T-S 12.365 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. וצל כתאבך יאסידי [ומולאי אטאל] אללה בקאך ואדאם נעמאך ומן תופיקה לא
 2. אכאלך ווקפת עלי מא [תצמנה ומ]א דכרתה אנך מא קראת לי כתאב מן מדה פקד
 3. אשגלת סרי כתיר לא[ני ]לי תוכר וכאצה כל כתאב אוגה בה אלקדס אני
 4. אוגה כתאבי דרג כתאב[י אלי רבנא ח]יים ליוצלה אליך ואעטם מא עלי אני אנפדת
 5. דרג כתאבך נסכה כתאב אנפ[דה ב]ן מאיר ללזנב גואב ען כתאבה ומא קצר פיה
 6. ולקד אבלג ומצת נסכתה לסא[י]ר אלבלדאן ללמגרב ואלמשרק ואול מא וגה[ת]
 7. בה לך לתנסכה ותוקפה עלי כל צדיק ולקד גמני ציאעה וארגו אנה תאכר
 8. ענד אלכתבי ואנא ננפד לך נסכתה בעד כתאבי הדא לאני כתבת הדא אלכתאב
 9. עלי סרעה ואמא מא דכרתה ממא גרא יום אלסבת פקד וצלת כתב אצחאבנא
 10. בדלך וכתבה וצלת באליאפה ואלצור ויקול להם שי לם יכן הם יכדבו לה
 11. והו יכדב להם וקד הלך פי אלוסט בהדא אלכדב אלדי יכדבו לה וקד גרא פי
 12. אלסבת בנפסה אלדי גרא באלרמלה ההנא מחלוקת כתיר ודם ודלך אן עלון
 13. לא יעלה אנזלה בה ללכניסיה חתי יחרם להם עלי מא ירידוה פלם יתמכן
 14. מן דלך וגרת אלואן לאן בני אלכהן ובן אלצפורי טאלבהם אללה ינזלה כל סבת אלי
 15. כניסית אלשאמין יסקיו קום נביד ויעטאוהם אלדראהם חתי יסכפו באלנאס

(right margin)

 1. וקד וזנה
 2. גומלה והי
 3. מאל אלמגארה
 4. עז עלי ולקד
 5. תעגבת מן
 6. גפלת אל
 7. מקאדסה
 8. חרסהם
 9. אללה ענה
 10. לאן גמע
 11. להם מן
 12. אסבאב לה
 13. ניף מ דינר
 14. תערפהם
 15. וטאלבוה
 16. בהא וקד

(upper margin)

 1. גרא
 2. ההנא
 3. אשיא
 4. אנת
 5. תקף
 6. [עליהא]
 7. (four empty lines)
 1. כתבת
 2. עלי
 3. סרעה
 4. וכנת
 5. כתבת
 6. למולאי
 7. אלרייס
 8. אב בית
 9. דין ליגי
 10. אלי אל
 11. רמלה
 12. לידבר
 13. הדא

תרגום

T-S 12.365 1v

1v

verso

 1. אלאמר פגאובני בפארג אכתר מא קאל אן אלגמאעאת כלהא מנכרה למא גרא והו
 2. מעוול עלי הדא וקד לקבני באסם והו דגל הרבנין פלו גא ללרמלה כאן אחב אליי
 3. מן הדא כלה אלא בקי שיא כביר וחדה אנתקם אללה ממן יטלמה ולא סלמה קראת
 4. עליך אלסלם אלגזיל וסידי אבי אסחק אלחבר חרסה אללה אלסלם וסידי אבי אלפרג

(right margin)

 1. ואבי סעד וכאלהם
 2. אלסלאם

(upside down at the top)

 1. לסידי ומולאי אבי אלחסן עלי בן יחזקאל אלחזא[ן] [אברהם] בן דאוד בן סגמאר אלקדס
 2. אטאל אללה בקאה ואדאם סלאמתה וסעאדתה אן שא אללה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.365: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.