מכתב: T-S 12.16

מכתב T-S 12.16

תגים

תיאור

Draft of a letter of recommendation by Eliyyahu Ha-Kohen b. Shelomo Gaon, on behalf of the scribe of the Yeshiva, Shemuel b. Semah the cantor (left side). (Information from CUDL)

T-S 12.16 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

...

 1. ]בעריה ובבנותיה וכל
 2. סביבותיה חזניהם והמומחים שלהם
 3. (!)והפרנסים והעומדים בצריכיהם
 4. וסוחריהם יועדפו ברכותיהם וחן וחסד ימציאם
 5. יקומם ויבנה ביתו בימיהם ואלק(?) וישלח עירם
 6. מקדש עליון(?) וימלוך עליהם אמן אמן בחייהם
 7. עם כל בית ישראל קטנם וגדוליהם
 8. שאו שלום גדול ממנו בלא חקר ולא קצבה
 9. וברכות עד בלי די מרוב אהבה ודעו אחינו
 10. כי שמכם\\הנאה\\חקוק אצלינו וברכותיכם תדורות בפינו
 11. בכל עת במושבינו[[ ]]ובכל מקום
 12. ואם אזלה היד ורפו כל הידיים מחרבן הכניסיות
 13. מרוב עונותינו ראוי לנו להתחזק יותר ממה
 14. שהיינו ונדע כי בימינו\\האבותינו זכו ובנו ובימינו\\
 15. להרס נקנו ולחרבה נתנו ולולי רחמינו(!) צורינו
 16. אשר לא עזבנו אזי חיים בלעונו ומפני
 17. הרעה נאספו הצדיקים ונשארנו דלים
 18. ורקים וחסדי אהינו נזכיר כעל כל אשר גמלנו
 19. כמה שכתוב חסדי יי אזכיר וג ויאמר אך עמי וג
 20. בכל צרתם ומודים אנו לשמו על חסדיו אשר גמלנו
 21. ואש ונתן לנו פליטה במושבות כי לא תמו חסדיו
 22. וברוך יהי שמו לעולם\\על כל מדה ומדה\\ומגמת מכתבינו אליכם אחינו

Right Side, Upside Down:

 1. בעד שי מר שמואל בן צמח חזן נע הידוע בן לאדקי
 2. כי הוא ידוע מעודו במעשים נאים ובעל תורה ואוהב תורה
 3. וסופר שער שלנו הוא ואצלינו ובמושבינו ונתננו לו מושב
 4. אצלינו במדינת רמלה וישב עד עתה וכי יש עליו עול כבד שתי אחיות ויולדתו
 5. הזקינה ובצער חולי עגונה ומכובד נטל העול שעליו
 6. כתבנו לו זה הכתב מלפנינו אל כבודכם אחינו ישראל
 7. שתעזרוהו ותרחיבו לו נדבתכם ותפתחו ידכם
 8. ותסבירו לו פנים כדי שתקבלו ברכותינו
 9. ושכר עשייתכם ושכר המצוה הזאת דאמרין תכונן אל
 10. מי שהוא עושה חסד עם מי

Margin:

ישמרנו אביר יעקב

תרגום

T-S 12.16 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.