מכתב: T-S 12.146

מכתב T-S 12.146

תגים

תיאור

Letter from a Babylonian gaon. Edited in comparison with manuscript. (Top and bottom missing)

T-S 12.146 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

Verso

 1. מאצלכם בעדכם וכשאשמע שלום אדוננו הרב ושלומכם [וגוד]ל תפארתכם א[שמח]
 2. ואשיש ואעלוז בעלץ ואשבח לצור על ככה המק' יגדיל את שמכם למעלה ויוסיף על 
 3. כבודכם ועל גדולתכם ויניב בטוב שיבתכם ויתמיד לכם החיים והשלום         ומוריע 
 4. כי בחסד משגבנו וחמלת חונננו אנו שרוים בטח הודיה לגומל חייבים טובות ואף לפי 
 5. שצרות הקיפונו ורעות אפפונו ופטירת ילדים תכפונו רחמיו לא עזבונו וחסדיו לא 
 6. נטשונו יתברך על כל ברכה ותהלה וכמה כתבים כתבנו אליכם ותשובה מכם 
 7. לא ראינו ובידוע שעסקיכם מרובים בהגיון תושיה ובגרסון עמקי פליליה' ועל זאת 
 8. רוחנו משתאפת ונפשנו משתוקקת מאד מאד להשתעשע בחרוזי כתביכם ובנעימות 
 9. לשונכם ובמתיקות תשובתכם האל' יאמצכם יברך מעשה ידיכם יותירכם לטובה 
 10. יתמוך אתכם ויעודדכם ויקיים בכם מקרא שכת' יי'י אה'י אבותיכם יוסף עליכם ככם וגו'
 11.              ומוביל מכתבי זה עדיכם מר נעמן בר משה בן שלמון נ'נ' בבקשה מכם 
 12. שתסייעוהו כפי יכלכם בעסקיו ותעשו עמו כווסתכם הנאה ומנהגכם המונאה 
 13. ביען שהיה אביהו ימ'צ' רחמ' זקן דורנו וחשוב בקהלינו ואוהבנו ואהובנו וז[        ] 
 14. ראוי לכבדו לכבוד אביו ולהטפל בצרכיו ולפי שהוא תל' חכ' ולא עוד אלא [שאביו] 
 15. מסרו בידי והוא כאחד מבניי הילכך אחיי גם אציליי אבקשה מכם שת[                ] 
 16. כבן כדי שיבוא אצלינו והוא משבח מהללכם ונעימותכם ועמדנ[ו                        ] 
 17. הגמול הטוב שגמלנו אדוננו הרב יגדל למעלה בהלצת ישרו בכתביו הנ[שלחים אל שער]
 18. הישיבה דב' ובד' והגיעה הנדבה שהתנדבו זקני בבל במדינת קירואן [                 ]
 19. אלינו על ידי ר' שמריה הזקן שלוחנו והנותר הנם מוכן לשגרו ע[                       ] 
 20. לפניהם אמיתת דברינו בעד השביה האל המשל[                                             ] 
 21. גמולהו וינצרהו ויאשרהו ויראהו מ[                                                             ] 
 22. חורה ומאל [                                                                                           ]

Right Margin

 1. ובבוא מר יצחק בר שלמון סיפר מהללי שבחיכם וגודלת(!) תפארתכם
 2. ושפרת גמולכם לו ושמחתי ועלזו כליותי יען שהוא בן טובים ומבעלי בתים 
 3.            משכורתכם תהי שלמה מעם צור ישרא' ושלומכם יירב הרב
 1. מאצלכם בעדכם וכשאשמע שלום אדוננו הרב ושלומ[כם וגוד]ל תפארתכם א[שמח]
 2. ואשיש ואעלוז בעלץ ואשבח לצור על ככה המק יגדיל את כבודכם למעלה ויוסיף על
 3. כבודכם ועל גדולתכם ויניב בטוב שיבתכם ויתמיד לכם החיים והשלום. ומודיע
 4. כי בחסד משגבנו וחמלת חונננו אנו שרוים בטח הודיה לגומל חייבים טובות ואף לפי
 5. שצרות הקיפונו. ורעות אפפונו. ופטירת ילדים תכפונו. רחמיו לא עזבונו. [וח]סדיו לא
 6. נטשונו. יתברך על כל ברכה ותהלה. וכמה כתבים כתבנו אליכם ותשובה מכם
 7. לא ראינו ובידוע שעסקיכם מרובים בהגיון תושיה. ובגרסון עמקי פליליה.ועל זאת
 8. רוחנו משתאפת ונפשנו משתוקקת מאד מאד להשתעשע בחרוזי כתביכם ובנעימות
 9. לשונכם ובמתיקות תשובתכם. האל יאמצכם יברך מעשה ידיכם יותירכם לטובה
 10. יתמוך אתכם ויעודדכם ויקיים בכם מקרא שכת ייי אלהי אבותיכם יוסף עליכם ככם וג
 11. ומוביל מכתבי זה עדיכם מר נעמן בר משה בן שלמון ננ בבקשה מכ[ם]
 12. שתסייעוהו כפי יכלכם בעסקיו ותעשו עמו כווסתכם הנאה ומנהגכם המונא[ה]
 13. ביען שהיה אביו ימצ רחמ זקן דורנו וחשוב בקהלינו ואוהבנו ואהובנו ו[באמת]
 14. ראוי לכבדו לכבוד אביו ולהטפל בצרכיו שהוא תל חכ ולא עוד אלא ש[חמודו]
 15. מסרו בידי והוא כאחד מבניי. הילכך אחיי גם אציליי אבקשה מכם ש[תתנהגו עמו]
 16. כבן כדי שיבוא אצלינו והוא משבח מהללכם ונעימותכם. ועמדנ[ו על]
 17. הגמול הטוב שגמלנו אדוננו הרב יגדל למעלה בהלצת ישרו בכתביו הנ[חמדים]
 18. הישיבה דכ ובר והגיעה הנדבה שנתנדבו זקני בבל במדינת קירואן
 19. אלינו על ידי ר שמריה הזקן שלוחנו והנותר הנם מוכן לשגרו [ואדוננו יציע]
 20. לפניהם אמתת דברינו בעד השביה האל המשל[ם גמול טוב ישלם]
 21. גמולהו וינצרהו ויאשרהו ויראהו מ[חלציו כמותו] . . . . . . . . . . .
 22. תורה ומאל [המשאל] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 23. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

{ (Right hand margin) }

 1. : ובבוא מר יצחק בר שלמון סיפר מהללי שבחיכם וגודל תפארתכם :
 2. : ושפרת גמולכם לו ושמחתי ועלזו כליותי יען שהוא בן טובים ומבעלי בתים.
 3. : ומשכורתכם תהי שלמה מעם צור ישראל ושלומכם יירב הרב :

תרגום

T-S 12.146 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 12.146: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.