מסמך משפטי: T-S 13J4.23

מסמך משפטי T-S 13J4.23

תגים

תיאור

Legal document in which Shemuʾel Elyon receives money from Mercada (מרקאדה) bt. Yaʿaqov Arubaṣ (ארובץ) to invest in his business. Dated Tammuz 5521 (= 1761 CE) in Cairo, and signed by Joseph Kondiote (קנדיוטי = the Cretan) and Meʾir b. Shelomo Qalaʿi (קלעי). (Information from CUDL)

T-S 13J4.23 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S 13J4.23 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S 13J4.23: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.