רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: T-S 10J4.11

מסמך משפטי T-S 10J4.11
 1. ציטוט
  משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).
  לdigital edition, digital translation, מהדורה ראה
  • Doc. #75, pp. 319-320
  • Doc. #75, pp. 319-320
 2. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  למהדורה ראה