מכתב: T-S 10J24.1

מכתב T-S 10J24.1

תגים

תיאור

Two paper leaves, very damaged, which form a part of a collection of letters from Evyatar ha-Kohen Gaon b. Eliyyahu, sent from Tyre. The first letter is addressed to Yiṣḥaq b. Shemuel the Spaniard, a judge in Fustat. Evyatar appeals to Yiṣḥaq to help the parnas "ha-Kohen ve-neʾeman" ("trustee"), referring to ʿEli b. Yaḥyā of Fustat. Greetings are sent to a certain parnas Abū l-Riḍā and to the cantor Abū l-Muʿammar. Dated 1091 CE. The second letter is evidently addressed to a priestly scholar in Iraq who was authorized by the exilarch Ḥizqiyya. It appears he had written Evyatar about a widow who had become liable to the levirate as her husband Yefet had died without issue. Evyatar sends greetings in the names of his two sons, Eliyyahu and Sadoq, and the banker Shemuel b. Aharon and the elder Abu ʿAlī Ḥasan are also mentioned, and "my son-in-law ʿAmram ha-Kohen he-Ḥaver ha-Meʿulle Yesod ha-Yeshiva, of Jerusalem." (Jacob Mann, The Jews in Egypt and Palestine under the Fatimids, NY: Ktav Pub., 1920-22, rpt. 1970, 1:192-4, 2:228-9; and Mark Cohen, Jewish Self-government in Medieval Egypt, Princeton University, 1980, 112) EMS

T-S 10J24.1 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

א

....

 1. ויעצימהו [ ] אין להא[ר]יך מיל[ים] לחכם כמוך אבל להזכיר כבודך ותורתך
 2. מה שא[נו] כולנו חייב[י]ם לעזור מטים ומכים כל שכן עיר אלוהינו מקום תהלתו
 3. ההיה בית חיינו ושאנו בוכים להיותו ישועתינו בקרוב ונשף חשקינו וד[ע]
 4. כי לעת כזה הקדימו אלהינו להיותו מליץ לביתו ולמקדשו ואמנם בי[ר]
 5. רבנן יזכור קדושת המקום ומצות עזרת שוכניו ויביט לאהבתינו
 6. וכתבינו [א]לה ולא זולתם והוא בעוצם חכמתו ויראתו יודע
 7. [ ] מה שא[מרו] רבותינו זל בפרק שני דייני גזילות
 8. ויחזק א[ת ידי נושא] כתבינו זה הפרנס הכהן הצדיק ונאמן רוח אשר
 9. מרוב צרתם שם [פניו מצרימה] אולי ימצא חנינה לחון שאריתם וכשר
 10. מרבנן וזכה בהם להיות להם לשון ופה להכתב לו לפני יי את
 11. אשר יעשה ומן השמים יקבל שכר גדול ו[אריכות י]מים ושנות חיים
 12. [ושלום ב]אמת ימצא לעולם ועד [ ] לו צרכיו ואהבת[ו הוא]
 13. י[חזקא]ל בן עלון הפרנס הכהן רבנא [ ]
 14. [ ] אלרייס א[ ] ירום הודו אלרייס
 15. אבו אלרצא שהוא יודע [או]תם ורב [ ] ואחריו אלחזאן
 16. אלגליל אבן אלמעמר אהובינו וכלל [ ] וכל א[ ]
 17. שלום ליועצי שלום כענין וליועצי שלום ש[ ]
 18. חצי ירח תמוז אתב<
 19. למושב הנחשב יתישב לעולם ועד של כגק משער הישיבה הנעזר בשם יי
 20. מרנן ורבנן יצחק הרב הגדול יהי שמו לחזות בנועם יו אמן לעולם
 21. לעולם ביר זצל [ ועד ישע רב ושלום

ב

 1. עזרי מעם יי עושה שמים וארץ
 2. מן אביתר הכהן הנקרא בגאון יו אשר נקרא שם יו עליו וג
 3. [ב]ן גאון נכד גאון בן יוסף הכהן בית דין כהן צדק זצל
 4. אל כל חכמי התורה וכל ה[ מתא מחס]יה ופום
 5. בדיתא וע[ ]אל
 6. והובל[ ] התרשתא הוא רבנא [ ] בבל
 7. ואחריו [ ] לרשות מר רבנו יחזקיהו ראש ה[גולה ]
 8. וכל השרים והחורים וראשי כ[ני]סיות אשר [ ] ושליחי ציבור המלמדי[ם]
 9. של בית רבן ופרנסי הקהלות [ושאר] העם זקן [וצעיר] כל בחור ונחמד עם כל טף ועו[ל]ל הם
 10. בניהם ונלויהם [ ] האב[רכ]ים השוכנים שמה קדוש[י] האלהים הולכי
 11. [ ]אור האומה [ ]ם ישמרם אלהינו ויעודד[ם ]
 12. [ ] וישע ישמרם [ ]
 13. [ ]ן שלום אר[ [
 14. [ עיר] אלהנו (!) אלהים יכוננה עד עולם סלה
 15. [ ] להם אשר ציוה להתנבא עליה אומ ל[ ]
 16. [ ] הנה אלה מרחוק יבואו וג ואומר ופדויי וג
 17. [ ] ואומר א[ י]קבצם וג וממנו אנו פליטי גאוני ארץ הצבי
 18. ואחינו [א]ב הישיבה ושני חמודינו פרחי הכהונה אליהו הכהן השושן תקויים לו
 19. [ברכת ש]לום וחיים וצדוק הכהן הסגן ימנה עם כל הכתוב לחיים וחתנינו עמרם
 20. הכהן החבר המעולה יסוד הישיבה איש ירושלים יעזרהו אלהינו לפאר צבורה
 21. וכלל החברים והסמוכים והחכמים [שומ]רי משמרת הקודש ושרי ארץ הצבי
 22. [ ] וכל בני הגולה השוקדים [על לימוד התורה] כל תלמיד ומבין ו[ ]
 23. [ כ]פי שכתבנו חסוכים מכם [ ] גלוי לפני אלהינו כ[י ברכו]תיכם בפינו
 24. [ ] כל ימי חיינו ואבותינ[ו ] כשאלת חיינו שאלת שלומכם
 25. [ ] שלומכם יהיה לנו שלום [ ] הגיענו כתב נכבדנו בן ישיבתנו

....

ג

....

 1. [ ] והכהן [ ]
 2. ואמ[ ] לתורה אשר נהגו שררה ורעו את עם יי [ ]
 3. כהן צדק בן] יוסף הכהן אב הישיבה שלגולה נע להזכיר את [ ]
 4. [ בן] אהרן שנא[ס]ף למחיצתו בירח טבת שנת אתא ושהניח אל[מנה ]
 5. לפני [ ] אחי בעלה מאביו כגק מרב שמואל היקר בן מ אהרן נע השולחני שה[יה]
 6. דר במדינת סינים [לפני] כן ועוד שזכר נכבדנו כהן צדק נט רח כי ה[שאיר]
 7. הנאסף ירושה שהופקדה ביד אלשיך אבו עלי חסן הנודע אלבקאל שצ [בעיר]
 8. צור ובשעת הגעת הכתב שלחנו והבאנו את הזקן היקר ה[מכו]נה אלשיך אבו [טאהר]
 9. והקראנו לו דברי הנחומים כפי מוסר התורה וקראנו עליו כלל דברי הכת[ב]
 10. שלנכבדנו כהן צדק מילה מילה וקשה עליו הדבר הרבה לאסיפת אחי[ו]
 11. ועוד נעצבה נפשו על העגו[נה ]מה היבמה וככה אמ אלשיך אבו טאהר
 12. עד הקבה על נפשי כאב העגונה הזאת קשה עלי כפטירת אחי כן א[מר]
 13. שהיה לו לאחי אפילו בת לפטור אותה מן [היבום ] מכה אמ אתם [ ]
 14. ומ[ ] האלו טפולות וטפלות ארבעה [ ] ובכל [ ]
 15. וללכת להתיר את העגונה הזאת ועוד שע[ ]
 16. [ ]ון המדינה לתת לצבא ואין יכ[ולת לצאת מן] המקום כי אם [ ]
 17. [וכאשר] שמע אלשיך אבו טאהר דברי נכב[דנו ] אשר אמר בכתב
 18. הזה בלשון הגרי והו ואן כאן ורד אלנץ בק[ ]וג[ ]
 19. ואלנקל והיבמה הולכת אחר היבם כדי להתירה [עד כמה אמר רב אמי אפילו]
 20. מטיבריה לציפורין ובחית ימכן אלנהוץ ואלספר והדה [ ]
 21. עלי אלנהוץ ואלספר לאמראץ וסקם בהא תם אעקב [ ]
 22. ותמהו על עסק דין אלמנה ועיגונה כמשפט התורה [ ] הממונה
 23. מוטב ואם לאו יהי פרנוס מזונותיה עליו משלו כמו [שאמ עמד בדין וברח נזונת]
 24. משל יבם ופרושו ברור ומחוור ותחייבו אותו כדין וכהלכה אין תמה [ אבו]
 25. טאהר וכל הזקינים היושבים במושב וכן אמר אבו טאהר לעולם [ ]
 26. בעולם כדברים הללו אשר לא נשמעו מיום תת יו אלהינו תורה [לאומה]
 27. הזאת והזקנים המבינים היושבים במושב תמהו על דבר זה ואמרו[ ]
 28. [ ]ין ונען אותם לאמר דעו אחינו כי הכהן הנכ הזה בן גאון יש[יבת [
 29. הדברים הללו שמיהר בהם לא שהוא חס ושלום דן אחר[י]ם כי אם [ ] .... ד

....

 1. [ ] ביבמות היא שאינה אלא גררה [ ]
 2. [ ]קהו איתמר נמי אמר רב ספרא אמ רב[י יוחנן שנים]
 3. שנתעצמו בדין אחד או נדון כאן ואחד אמ נלך למקום הוועד כופין [אותו ודן]
 4. [בע]ירו ואם אמ כתבו ותנו לי מאיזה טעם [[ד ]] דנתוני כותבין ונותנין לו
 5. [ואם] הוצרך דבר בית דין הגדול כותבים ושולחים ושואלים היבמה הולכת
 6. אחר היבם להתירה אמ רב אמי אפילו היא בטיבריה והוא בצפורי
 7. [אמר] רב כהנא מאי קראה וקראו לו זקני עירו ולא זק[ני] עירה הרי לך שהרי
 8. אפילו היא במקום בית הוועד וחס ליה לדיין מב[ני] ישראל למחלף ליה
 9. הא מלתא כי האיי ואפילו ליהוי [ ] דמאזגר וכלאט דלא ראוי
 10. [ ]מן רב או תלמיד [ ] לעולם וקשה מ[נ]א למיכתביה פסק דין ולשגר יתה
 11. לארעא דישראל [ ] ומ כהן צדק יצדיקו אלהנו בכתבו אם ממהר
 12. [ ]א פרנוס מזונותיה משלו כ[ ]
 13. כדין וברח [ ] ופירושו ברור ומחוור ואמר כי אלו
 14. עמד היבם ב[ ] ח[יי]ב היה במזונות היבמה לפי [ ]
 15. וברור ומחוור [ ] לחייב את היבם ללכת אל מקום הי[במה]
 16. [ ] כל מה שלא חייבתו התורה בכן היאך יהא מזונותיה עליו
 17. [ ] להון לתלמידי חכמ למידן כי האי גונא כפי שאינו מחוור
 18. אלא [ ] ואפילו בדינא דבי דואר ושאמ כהן צדק נט רח
 19. [ ] ואם אינו נזהר חס ושלום תחייבו אותו כדין וכהלכה
 20. לא אשכחנן חיובא לא מן דינא ולא מן הלכת וכול ומרבים אנחנו דברים
 21. [ ] ל[ ]בה לפני אחינו כפי תורתינו כי התורה קדמה לבריאת [עולם]
 22. אלפים שנה שכך כתוב על פיה יו קנני וג< ובה מלכות מלכי[ם] יסיר
 23. [ו]שרים בפינה (?) בי מלכים ימלוכו ורוזנים יחוקקו צדק בי שרים [ישרו] ....

תרגום

T-S 10J24.1 1v

1v

T-S 10J24.1 2r

2r

T-S 10J24.1 2v

2v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J24.1: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.