מסמך משפטי: T-S 10J2.3

מסמך משפטי T-S 10J2.3

תגים

תיאור

Geṭ (bill of divorce). Location: al-Ramla. Dated: Adar 4786 AM = January/February 1026 CE. Husband: Menashshe b. Shemuel. Wife: Ḥusn bt. Yosef. Signed by the ḥaver Avraham b. Shemuel ha-Shelishi and Yehuda ha-Mumḥe b. Shela. On verso there is no record of receipt. Instead, there is a list of items (possibly materia medica?) and numbers of dinars in Arabic script.

T-S 10J2.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. ....
 2. ב[ ]ן בירח אדר קדמאה בשתה חמיש[ייתא]
 3. [דשבו]עא מה דהיא שנת ארבעה אלפין
 4. ושבע מאוון ותמנין ושית שנין
 5. ל[בריי]ת [עלמא ברמלה] מדינתא דסמיכה
 6. ללוד [באחסנת בני יהודה] אנה מנשה בר שמואל
 7. דממדינת [רמלה וקאים יומ]א הדן בה וכל שום
 8. וחניכה דאית לי ולאתרי ולאבהתי ולאתריהון
 9. דאבהתי צביתי ברעות נפשי כד לא אניסנא
 10. [ושבקי]ת ופטרית ותרכית וגרשית יתיכי
 11. ליכי אנתי חוסן ברת יוסף דממדינת רמלה
 12. וקאימה יומא הדן בה וכל שום וחניכה
 13. דאית ליך ולאתריך ולאהבתיך (!) ולאתריהון
 14. דאבהתיך דיהוויתיין אנתתי מן קדמת דנה וכדן
 15. שבקית ופטרית ותרכית וגרשית יתיכי דיתה
 16. דיתהווייין שריא ושביקה ורשאה ושלטאה בנפשכי
 17. למהך להתנסבה לכל גבר דיתיצבייין ואנש לא ימחה
 18. בידכי מן שמי אנה מנשה בר שמואל מן
 19. יומא הדן ועד לעלם ולית לי עליך לא ערר ולא
 20. מצו ולא מימר ולא משמע משום אנתו והרי
 21. את מותרת לכל אדם בביטול כל מודעים ותנאים
 22. ודן דיהוי ליך מיני ספר תרוכין וגט פיטורין ואגרת
 23. שיבוקין כדת משה ויהודאיי
 24. אברהם החבר בירבי שמואל השלישי כתבת ושהדת
 25. אנא יהודה המומחה בר שלה חתמת ושהדת

תרגום

T-S 10J2.3 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J2.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.