מכתב: T-S 10J11.29 + T-S 10J11.30

מכתב T-S 10J11.29 + T-S 10J11.30

תגים

תיאור

Letter from Shelomo b. Yehuda to an unidentified personality in Fustat, expressing gratitude for funds sent to the community in Jerusalem, and requesting the intervention of the recipient to persuade a lady to leave Egypt and join her husband in Jerusalem. Approximately 1030. (Information from CUDL)

T-S 10J11.29 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

....

א

 1. וי[ ]
 2. ב[ ]
 3. ציורה לבוקר [טו]ב [ ]
 4. בשבע כתות ישיבתו תיסקר [ ]
 5. ויסור ממאני לסור ועל מכת אבל לא דובבת [ ] ואין
 6. מפגיע ואין משיב ואין מקשיב ואין גודר ואין עודר הכל באין [ ] ראוי
 7. לכלה ונחרצה ולולי רחמי בעל חנות אזי היו הכל לחרב להמנות אבל הבטיח תעל
 8. להאל להעל כי לא ימאס ולא יגעל ועד עתה פליטה בעוז הותיר ופנים לא
 9. הסתיר ומשערי הדום הבירה לא נשמע גערה וברוך המפליא חסדיו כי הוא
 10. לבדו ואין צור בלעדו ומרומם הוא בכל קהלה על כל ברכה ותהלה לפני
 11. זאת הקדמתי שתים שלוש אגרות אליו להתודע שלומו באהב ידידות קדם
 12. ונעשית תשובתם מתנה משולחת מרווחת בטוב עין נשלחת ברצון באהב
 13. נלקחת תהיה רצויה במעל וכמו בתחת ואם הודעה בדעת כי נעשת האגרת
 14. הנקבעת דרך להמשיך ההועלה הנודעת וכן הדעת מכרעת אבל לפי הנמיכות
 15. והחשד לזכות הבנתי ח[סדה] ואמתה כי וחס ושלום לא אהיה //כן// אצלך ולא
 16. אחשב בעיניך כי //אין// דרכי להתקרב להתאהב אל האדם תעל להמשיך כרוח מטר
 17. כי אם לאחד משני דרכים או לשאוב ממנו מים חיים או לשכר ארץ החיים
 18. אבל הדרך השלישית אשר היא להבלי עולם המ/א/ין יודע כי ארחי להתרחק
 19. ממנה מעולם ולמען כי הנפש מ[ ]ה אותם במקרה אחד בדבר נאנחה
 20. קבלתי הנשלח ראשונה רביע ושבע [מאת] מר יהושע וערב לי השביע
 21. [הרעב] בלי זהם והנשלח על ידי כב מ[ר] אברהם יהיו שניהם נרצים
 22. [ ] מפני אמש [ ] כתבא [ ]ות מלמד זכות מליץ יושר ___________________________________________________________________

ב

 1. [ ]שר בחושד להסתיר מסוד מרעים
 2. [ ] עבור כי הלב בטוח ונאמן באח יקיר
 3. [ ]צרכי אם יהיה ביראת אינו ובדבר
 4. [ ]בר וזימן בעד מר יהושע שצ אשר
 5. [ ]ל ואשר הצריכו להניח רוב הניית העולם וימאס
 6. בם ויבחר במעט מהמון להנצל מדימון ואדמון ומתועי ישימון ולהתחזק
 7. באמון ולגור בעיר ארמון ולכן ראוי לכל ירא ואוהב לחזק ולעזור בלי למאן
 8. ולפני צאתו ראה להציל הדבוקה ולברות זמן בדת וחוקה ולהנצל מבכי ואנקה
 9. לבל תהי למכשול ופוקה כי אמר עד אשר אדע מה יעשה לי אים במדע
 10. וכאשר בא ויגר בעיר אינו הוא יכונניה וידע עניניה ויבא אחיך ש צור
 11. נכללו שניהם שאל ממנו לעזרו בנשיאת אנשי ביתו ועזרו אל המקום
 12. הזה כי אמר אין דרך לשוב אל המקום ההוא ויתן לו כל הנמצא בידו להעזר
 13. בו בעת בואיה וילך וישב ארצה מצרים ויתאחר הדבר עד עתה ויקשה
 14. בעיניו איחורה כי זוכר הוא את יושר דרכיה ואת נואי מעשיה ואת
 15. [טי]ב מידותיו ואת טוב אורחותיה ובעת תעלה על לבו יהמו מעיו אליה
 16. וכאשר זכר עמי את הדברים האלה הבטחתיהו לחרות אליך לדבר על
 17. לב האשה לשוב אל אלוף נעוריה ואל תהי בוגדה ואל תאמר איך אניח
 18. ארצי ומולדתי ובית אבי ואלך ואגור באשר לא אדע מה יהי לי תשים
 19. מבטחה צורה ותבוא אל עזרה ותדבק בבשרה אשר הכירה מנעורה
 20. והוא ברחמיו ייטיב לה וילוה דודה אל זבולה ויבנה ביתה למלאה להיות
 21. כרחל וכלאה כי כמוה כמוהו ביחס מיוחסת עם מיוחס ודרכו ביראת אל
 22. וצניעות באהב וענוה וריעות וזכות אבות תעמוד לו ולה לתמוד
 23. ובטוח אני כי מכתבי לא ישוב ריקם ושאלתי אצלו תוקם ואם יש לאח
 24. אוד וחשח יודיע ושלומו ושלום חמודיו צור ירבה ומכל צר יושיע
 25. אחיהו שלמה הע ברבי יהודה ננ

תרגום

T-S 10J11.29 1v

1v

T-S 10J11.30 1r

1r

T-S 10J11.30 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 10J11.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.
 • T-S 10J11.30: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.