רשימה או טבלה: T-S NS J264a

רשימה או טבלה T-S NS J264a

תגים

תיאור

Account of the Qodesh: revenue from rent, ca. 1040. A very damaged leaf, in the handwriting of Yefet b. David b. Shekhanya. The revenue from several apartments and shops is listed, as collected monthly, during Rabi' al-awwal, Rabi' al-akhir, and Jumada'l-awwal. (Information from Gil, Documents, pp. 182 #15)

T-S NS J264a 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Gil, Documents, pp. 182-183 Doc.#15, TS NS J 264 Revenue from rent ca. 1040 SH [10-21-86]

 1. איצא [מן קבצתה] מן אגרה רביע [אלאול]
 2. [מן] בית יע[קב] ד דר [ו] נצף ומן כוץ אלרומייה [ג דר גיר]
 3. [רב]ע ומן כוץ דאוד ג דר [ונ]צ[ף] ומן כוץ [ח]מאת בן [אמסינה] דר [גיר]

רבע

 1. ומן כוץ מרה אלצאי[ג] ג דר ורבע ומן כוץ בן אלחלאל ב ונצף
 2. ומן כוץ שבת ג דר גיר [ר]בע ומן בית מחסן תמניה דר
 3. ומן בית אלצואף ג דר ומן כוץ נצרון ב ונצף ומן אלבי[ת א]לכביר
 4. ען עש[ר]ה איאם ומן אלצגיר ען עשרה איאם דרהם ונצף
 5. דוכאנין תמ[אניה] דר

-------------------------------------------------

 1. איצא מא קבצתה מן אגרה רביע אלאכיר מן בית חסן ה דר
 2. ומן בית יעקב ד דר ונצף ומן כוץ אלרומייה ג דר גיר [רבע]
 3. ומן כוץ דאוד ג דר ומן כוץ חמאת בן אמסינה ג דר גיר [רבע]
 4. ומן כוץ מרה אלצאיג [ג] דר ורבע ומן כוץ בן אלחלאל ב ונצף
 5. ומן כוץ שבת ג דר [ג]יר רבע ומן בית מחסן תמניה דר
 6. ומן בית אלצואף ג דר ומן כוץ נצרון ב ונצף ומן אלביז אלכביר[
 7. ומן אלבית אלצגיר ארבע ו[נ]צף ומן אלדוכאנין תמנ [יה] דר

-----------------------------------------------------------

 1. ואיצא מא קבצתה מ[נ] אג[ר]ה [ג]מא[די אלאו]ל מן //בית// חסן ה [דר ו]נצ[ף]
 2. ומן בית יעקב ד דר [ומן כוץ אלרומייה] ג דר גיר [רבע]
 3. ומן כוץ דאוד ג דר [ו]מן כ[וץ חמאת בן] אמסינא ג דר גיר רבע
 4. [ו]מן כוץ מרה אלצאינ [ג דר ורבע ומן] כוץ בן אלחלאל ב ונצף
 5. ומן כוץ ש[בת ג]דר [גיר רבע ומן ב]ית מחסן ח דר ומן [

תרגום

משה גיל, Documents of the Jewish Pious Foundations from the Cairo Geniza (Leiden: Brill, 1976).

Recto

 1. Also, collected by me from the rent of Rabīʿ al-awwal: 

 2. From the room of Jacob, 4 1⁄2 dir. From the khuṣṣ of al-Rūmīya, 2 3/4 dir.

 3. From the khuṣṣ of Daʾūd, 3 1⁄2 dir. From the khuṣṣ of the mother-in-law of b. Amsīna, 3/4 dir. 

 4. From the khuṣṣ of the wife of al-Ṣāʾigh, 3 1⁄4 dir. From the khuṣṣ of b. al-Ḥallāl, 2 1⁄2. 

 5. From the khuṣṣ of Shabbāt, 2 3/4 dir. From the room of Muḥsin, 8 dir. 

 6. From the room of al-Ṣawwāf, 3 dir. From the khuṣṣ of Naṣrūn, 2 1/2. From the big room, 

 7. for 10 days and from the small one, for 10 days, 1 1⁄2 dir. 

 8. The two shops, 8 dir. 

 9. Also, collected by me from the rent of Rabīʿ al-ākhir: From the room of Ḥasan, 5 dir. 

 10. From the room of Jacob, 4 1⁄2 dir. From the khuṣṣ of al-Rūmīya, 2 3/4 dir. 

 11. From the khuṣṣ of Daʾūd, 3 dir. From the khuṣṣ of the mother-in-law of b. Amsīna, 2 3⁄4 dir. 

 12. From the khuṣṣ of the wife of al-Ṣāʾigh, 3 1⁄4 dir. From the khuṣṣ of b. al-Ḥallāl, 2 1⁄2. 

 13. From the khuṣṣ of Shabbāt, 2 3/4 dir. From the room of Muḥsin, 8 dir. 

 14. From the room of al-Ṣawwāf, 3 dir. From the khuṣṣ of Naṣrūn, 2 1/2. From the big room .... 

 15. From the small room, 4 1/2. From the two shops, 8 dir. 

 16. Also, collected by me from the rent of Jumādāʾl-awwal: From the room of Ḥasan, 5 1⁄2 dir. 

 17. From the room of Jacob, 4 dir. From the khuṣṣ of al-Rūmīya, 2 3/4. 

 18. From the khuṣṣ of Daʾūd, 3 dir. From the khuṣṣ of the mother-in-law of b. Amsīna, 2 3⁄4 dir. 

 19. From the khuṣṣ of the wife of al-Ṣāʾigh, 3 1/4 dir. From the khuṣṣ of b. al-Ḥallāl, 2 1/2. 

 20. From the khuṣṣ of Shabbāt, 2 3/4 dir. From the room of Muḥsin, 8 dir. From ….

 

T-S NS J264a 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J264a: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.