מכתב: T-S NS J14

מכתב T-S NS J14

תגים

תיאור

Letter from the Gaon Shelomo b. Yehuda, in Ramle, to his son Abū Isḥāq Avraham, in Tyre or Damascus (Shelomo does not know which, so he arranges for the letter to reach Avraham in either case). In Judaeo-Arabic. Dating: June 27, 1033 CE, based on Gil's assessment. Shelomo had traveled from Jerusalem to Ramle to see his daughter, because she had given birth prematurely to a boy at 7 months. It seemed at first that the newborn would survive (kānat ʿalāmatuhu khayr), but he died soon afterward (r4–6). Shelomo's daughter remains ill with an intermittent fever (r19, where the word "nawba" is probably to be understood in its technical sense of "paroxysm"), however it seems not dangeorusly ill, since Shelomo plans to return to Jerusalem in two days. Shelomo had sent two previous letters with the same content: he had sent one copy to Tyre, to be forwarded to Damascus, and he had given the other copy to a Damascene Muslim in Abu Musa's caravanserai in Ramleh, who was to pass it on to R. Moshe al-Ḥaver (r6–10). Information in part from Goitein's note card and in part from Gil ASE

T-S NS J14 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.

TS NS J 14, ed. Gil, Palestine, pp. 208-210 (Doc #115),N.H. 2-23-88, (P). Letter from Solomon b. Judah, Ramle, to his son Abraham.

 1. כתאבי יאולדי אלעזיז עלי אטאל [אללה] בקאך ואדאם עזך ותאיידך
 2. וגעלני מן כל סו פדאך //מן אלרמלה // יום אלד לכז מן תמוז ען חאל סלאמה פי אל
 3. גסם וגם פי אלנפס וקד סבקת מני אליך כתאביין מן אלרמלה
 4. ערפתך פיהא סבב נזולי והו אוכתך //צאנהא אללה// מא בלג בהא אלאמר אלי [א]ל
 5. שהר אלסאבע וולדת דכר באלחיאה וכאנת עלאמתה כייר וקצא
 6. אללה פיה בחוכמה ית שמו וארגו וצולהא אליך אלואחד אלי
 7. צור אלי אבו סרי אידה אללה ליוצלה אליך אן כונת בצור או
 8. יוגה בה אליך אלי דמשק ואלאכר עלי יד גוי דמשקי דפעתה
 9. אליה פי פונדק אבו מוסי ווציתה אן ידפעה אלי סידי רבי
 10. משה אלחבר אידה אללה לידפעה אליך ותעגבת מן כתאבך ו[כנת]
 11. כתבת בה אנת כרגת עלי אן תסיר רואג אלי דמשק ותטלב
 12. תאכרך ולעלה כאן לך פי דאלך אלכירה ואלדי אסאלך יא ולדי
 13. לא תדעני מן כותבך פי כל וקת לאקף עלי סלאמתך לתהדא נפסי
 14. ונפס ואלדתך ואלדי גרא ביני ובינך פאתחפט בה אללה אללה אסאל
 15. אללה אן ירדך אליי סאלם ואן יגמע ביננא עלי אסר חאל ואמס
 16. יומי הדא וצל אלקפץ ווזנת עליה רובאעי מוחקק וקד
 17. וגהת בה עלי אלגמאל אלי אלקודס ואנא גד יומי הדא צאעד
 18. אלי אלקודס אן שא אללה תכתץ מן סלאמי אטיבה וואלדתך
 19. ואוכתך יכצוך באלסלאם והי עלי אלחאל באלחומה פי אלנובה
 20. אסאל אללה אן יהב עואפיהא במנה ואבו סהל יכצך באלסלם

תרגום

T-S NS J14 1v

1v

verso

 1. אלי ולדי אלעזיז עלי אבו [א]סחק מן ואלדה געל פדאה
 2. אברהם א[ב]ן של[מ]ה אטאל אללה בקאה
 3. ואדאם עזה
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S NS J14: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.