מכתב: T-S Misc.35.49

מכתב T-S Misc.35.49

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1990

תיאור

Letter of recommendation written by Avraham b. Yiṣḥaq, 'av bet dinsellekol yisra'el', for Yehoshuaʿ b. Eli and David b. Shemuel.

T-S Misc.35.49 1r

1r

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

TS Misc. Box 35, f. 49, (formerly LOAN 49) ed. Mann, Texts, vol. 1, pp. 352-354, 07-02-90, Y.S. (p) Letter of recommendation written by Abraham b. Isaac, "av bet din sellekol yisra'el", for Joshua b. Eli and David b. Samuel. (Recto)

 1. אל רבי הע[דה] ואצילי הצבור . . . . . . . . . . . . .
 2. ואחר לשארם. כולם לפי פאירם . . . . . . . מבחרם.
 3. שלום אהבה ברכה רחמים והשקט מבטחה. אנ[שי]
 4. המבר. נוטרי בר ונוצרי שבח . . . כבד שטחה. ל[שרי]
 5. ישראל אשר בכל גרות גלות פיאר ביחוד מקומות מושבותם.
 6. האהובים. במעשים טובים. הברים. בהקבלת העוברים.
 7. הרחומים. ברצון רחמים. ההדורים. בהיישרת מהדורים.
 8. המעוטרים. במצוות נוטרים. אבינו שבשמים יאמר לנטור
 9. אתכם. וליטור שורריכם. ולהפיל מגובה המתגבר לשבר.
 10. . . . . . סבר. להתאשר מכל מדבר. ככ ואשרו אתכם כה
 11. [כי תהיו אתם ארץ] ח וג כבשורת רבינו בתורה אשריך יש מי כמוך
 12. [עם נ ביי ודויד] המלך כהשכילו אשרי שאל יעקב וכ בת
 13. [השו]מר אמת לעולם. ואף לפי . . . . [ל]עתיד הו או
 14. [מוציא] אסורים [בכושרות וכבשורת זכריה שו]בו לבצרון אסירי
 15. [הת]ק ג ה מ מ א ל אף על פי . . . . . . . נפלאות שהוא
 16. גומל בחסדו בכל זמן כי שומ[ר] . . . . . ולא יחרש עד
 17. . . . . . . עשותם כי גואל חזק הו[א יתבר]ך שמו לעולם:
 18. . . . . . שומע אנקת אסורים ל[קרוא לה]ם פקח קוח ולהדריר
 19. השבואים. ואוי לנו כי גרמו עונ[ותינו] . . . ענותינו ונדדנו בגזרת
 20. שביה שהיא קשה מכל הקודמות בפסוק דכולהי שכיחי ביה
 21. מוות וחרב ורעב וראינו החרב כי נגעה עד הנפש והרבה
 22. רעבנו וכפשע בינינו ובין המוות ובחרנו בו מחיים במה שקראנו
 23. וראינו גם בחבירינו כי הזהב עם וכתם הטוב נשנה ואבני [פז]
 24. [ברא]ש כל חוצות תשתפכנה. ואילו יהושע בן עלי נח נפש בן טוביה
 25. אמון היה עלי תולע. וחבק אשפתות כי בגוים נבלע. ובשבי
 26. נצלע. וכן חבירו דוד בן שמואל. והרי הן משועממים בתמ[הון]
 27. לבב. וצרכו לסבב. בגיא דבב. ואין לו עזר נובב. ונצטרכו לגבב.
 28. לבת שבב. עתה אחינו ישראל חוסו חמלו עליהם ורחמום
 29. לפרנסם לנהלם ממקום למקום ב. . . [ה]ונכם וב . . . . . . . שכר
 30. לפעולותיכם הרבות הטובות ברב פעלים תזכו להחשב . . . . . .
 31. ותזכו ונזכה לחנינה המחוכה וברוממות הרחמים ולחזות [בנועם]
 32. יי' ולבקר בהיכל המשוכלל. ביסוד חידוש יופי מכלל. וכל יש
 33. הקדושים בכלל. בישועה קרובה ובגאולה שלימה אמן.
 34. ושלום כבודכם יגדל וירום ונשא וגבה מאד
 35. אברהם אב בית דין שלכל ישראל בירבי יצחק רובה אלוף שתי ישיבו[ת] שלגולה
 36. המודרר משביה ובצור [בוטח]
 37. ינחם מושב שלומכם.

תרגום

T-S Misc.35.49 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.49: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.