מכתב: T-S Misc.35.40

מכתב T-S Misc.35.40

תגים

תיאור

Copies of two letters by Ḥizqiyya the Exilarch and Gaʾon. One is in Judaeo-Arabic and dated Av 1351 Seleucid = July/August 1040 CE. The other is in Hebrew and is addressed to the Nagid in Qayrawān, Yaʿaqov b. ʿAmram.

T-S Misc.35.40 1v

1v

תיעתוק

משה גיל, במלכות ישמעאל בתקופת הגאונים‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1997), vol. 2.

1 verso, left side

 1. א[נ]א לם נערף תפציל מא גרי אלא אנא נתק באן אלאמר
 2. אנתהי א[לי] מא יעוד בגמאל צאחבנא ואנתט'אם אמורה
 3. וקד כץ רב אלעאלמין יתברך שמו הדא אלשיך אל[ג]ל[י]ל
 4. באלפצ'איל אלעט'ימה ואלמחאמד אלכרימה ו[      ]
 5. אלשייך אלמתקדמין פסאד כל ואחד מנהם במא
 6. חאזה מנהם פאגתמעת פיה דאך לרצ'א טריקתה
 7. וסלאמה ניתה ומעלום קול אלאולין מגלגלין זכות
 8. על ידי זכוי(!) פאן אללה יעד אלאכיאר ללמצאלח
 9. ויופקהם ללמכארם כמא יעד אלאשראר לל[פור]ענות
 10.  ואלי דלך אשאר אלחכים בקולה כל פעל יי למענהו חתי
 11.  אלאוקאת ואלאמ[א]כן תגרי איצ'א הדא אלמגרי כמא
 12.  קאלו עת מזומנת לטובה עת מזומנת לפורענות
 13.  מקום מ[זו]מן לטובה ומקום מזומן לפורענות וקד
 14.  ראית אפתכאר אלנבי בתרתיבה ללבשורות
 15.  אלחסני בקולה רוח יי אלהים עלי יען משח
 16.  לבשר ענוים' וג ואללה נסל אן ידים לגמאעתכה(!)
 17.   בל לנא ולכאפה אלאמה אלגמאל בה וישלם גמולו יפה
 18.  ונעים ויתן לו חן וחסד ויד ושם וכל אשר יעשה
 19.  יצליח ואל כל אשר יפנה ישכיל         ונחן עניד אלוצאה
 20.  לגמאעתכם בטאעה צאחבנה(!) מר סהלאן האלוף
 21.  [נ]ט רח ואלאנתהי אלי קולה ותדבירה כי דבריו דברינו
 22.  ואין להמרות על פיו וכל אשר יודה ממנו מבורך
 23.  לפנינו ואשר ימרה על פיו ויקללנו גם אנחנו נצוה

1 verso, right side

 1.            מן יחזקיהו ראש גליות כל ישראל 
 2. בן דויד בן יחזקיהו ראש גליות כל ישראל
 3.          אל אדירנו ואצילנו הנגיד מרי ורבנא 
 4. יעקב ראש מערכות ישראל אשר הוקם למו
 5. על בגלותם וניתן למו סתר מצר יצרם אור עול 
 6.                              לנוס אליו ועמוד ברזל 
 7. להישען עליו וחומת נחושת לשגבם
 8.                        לגדור פרצות ולחזק הסייג 
 9. ולחבב התורה על לומדיה בכבוד שהוא חולק 
 10.  להם במתנותיו הרחבות ובשלחנות שהוא
 11.  עורך לקרוביהם ובלחמו הערוך על שולחנות
 12.  וחוקיהם ומלבושי פאר שהוא מלבישם שש
 13.  ומשי ורקמה יונקיהם יינקו חלבו ועולליהם מתגדלים
 14.  מתפנוקיו ובחוריהם זכרו בפיהם כיין וישישיהם
 15.  באהבתו שוגים ומתפארים וזקיניהם מתפללים
 16.  על חייו יאריכם צור עולמים ויוסיף ימים על ימיו
 17.  ושנותיו כמו דור ודור וירים ידו על צריו ויכרתו
 18.  כל איביו ומשל בגוים רבים ובו לא ימשולו ועליו
 19.  יטה חסד לפני המלך ויועציו ושריו וגבוריו
 20.  וגדל בבית המלך כבלשן ושמעו הולך בכל
 21.  המדינות כי האיש [מר' ורב' יעקב בן] מר' ורבנא עמר[ם]
 22.  זכרו לברכה ולתחיה                שלום באין קץ

 

TS Misc. Box 35, f. 40 (formerly Loan 40) ed, Mann, Texts, vol. 1, pp.181-184, 07-01-90, Y.S. (p)Two letters, the one in Arabic, by R. Hezkiah. Exilarch and Gaon, dated1039/40 A.D.; the other in Hebrew, by the same R. Hezekiah to Jacob b.Amram Nagid in Qayrawan (Fol. 1, recto)

 1. . . . [לם] נצרף תפציל מא גרי אלא אנא נתק באן אלאמר
 2. אנתהי . . . מא יעוד בגמאל צאחבנא ואנתטאם אמורה
 3. וקד כץ רב אלעאלמין יתברך שמו הדא אלשיך אל[גליל]
 4. באלפצאיל אלעטימה ואלמחאמד אלכרימה . . . .
 5. אלשיוך אלמתקדמין פסאד כל ואחד מנהם כמא
 6. וזארה מנהם פאגתמעת פיה דאך לרצא טריקתה
 7. וסלאמה ניתה ומעלום קול אלאולין מגלגלין זכות
 8. על ידי זכוי. פאן אללה יעד אלאכיאר לל . . . . .
 9. ויופקהם ללמכארם כמא יעד אלאשראר לל. . . עת
 10. ואלי דלך אשא[ר] אלחכים בקולה כל פעל י'י למענהו חתי
 11. אלאוקאת ואלאמ[א]כן תגרי איצא הדא אלמגרי כמא
 12. קאלו עת מזומנת לטובה עת מזומנת לפורענות. וקד
 13. ראית א[ס]תכאר אלנבי בתרתיבה ללבש[ו]רות
 14. אלחסני בקולה רוח י'י אלהים עלי יען משח י'י אותי
 15. לבשר ענוים וג ואללה נסל אן ידים לגמאעת בה
 16. בללנא ולכאפה אלאמה אלגמאל בה וישלם גמולו יפה
 17. ונעים. ויתן לו חן וחסד וידועים. וכל אשר יעשה
 18. יצליח ואל כל אשר יפנה ישכיל. ונחן עניד אלוצאה
 19. לגמאע[ה] . . . בטאעה צאחבנא מר סהלאן האלוף
 20. [נט] רח ואלאנתהי אלי קולה ותדבירה כי דבריו דברינו
 21. ואין להמרות על פיו וכל אשר יורה ממנו מבורך
 22. לפנינו ואשר ימרה על פיו ויקללנו גם אנחנו נצוה

תרגום

T-S Misc.35.40 1r

1r

1 recto, left side

 1. יחמל אלי חצרתנא חקוק אלפירסות ומעשה
 2. בית דין ויכתב אלי חצרתנא פי כל וקת באכבאר
 3. אלגמאעה ובגמיע מא ערץ וען אלאחכאם וגירהא
 4. לא תכלון אלשיך אלגליל אבא נצר ואדאם אללה
 5. תאיידה מן אלדעא ואדכרוה באלברכות פי 
 6. כנאיסכם דאימא כי האלהים הקימו ויתנהו
 7. לברית עם לאור גוים לפקח עינים עוורות 
 8. להוציא ממסגר אסיר מבית כלא ישבי חשך 
 9. וי' י יחזקהו ויאמצהו ויברכהו כצנה רצון 
 10.  תעטרנו               ואכלצו קלובכם פי טאעה 
 11.  אלרחמן ושימו מצוותיו על לבכם ואדכרו 
 12.  אן ט[ע]ות אבותינו הי אלתי כרבת אלמקדש
 13.  ושתתת אלשמל ועונותינו אנחנו 
 14.  מעכבת את הקץ ולא תגתרו באל
 15.  מהלה אדא טאלת פאנה אדא שא אן 
 16.  ינתקם מי יקום בחרון אפו ומי [זה]
 17.  יעמוד בהראותו            פאגתנמו מן 
 18.  אלתובה מהמא תמכן דרשו י' י בהמצאו
 19.  קראוהו בהיותו קרוב' וי'י ימול את לבבכם 
 20.  ליראתו ולאהבתו ולעבדו בלבב שלם ויושיעכם
 21.  למען שמו להודיע את גבורתו ושלומכם
 22.  אחינו ירבה לעד         נכתב בחודש אב שנת 
 23.  אלף ושלש מאות וחמשים ואחת             ישועה

 

1 recto, right side

 1. לנדותו לפיכך חוסו על עצמיכם ובחרו בחיים
 2. וי' י ינחילכם חיי שני עולמים             ולסנא נסתחסן
 3. [תג]דיד מע אתבתכם עלי אטראחנא אל<א> למחלכם
 4. ו[מו]צ'עכם ולאן אלעין אליכם ואלקלב ענדכם ונרגו
 5. אן [תס]תאנפון מא יליק בכם             ואעלמו אן כאנת 
 6. אלכתב תרד אלי חצרתנא בדכר אלאכמאס ולא 
 7. נעלם מא הי וכנא נט'ן אנהא רסום עליכם פי
 8. א[יצ]אלכם במא ילזמכם לנא פועאדנא עליכם
 9. וא[נתם] מאכודין בכפאיתנא וכפאיה מן יתבענא 
 10.  מן אלחכמים חתי ערפנא מן גהה בן דודינו נט
 11.  רח אנהא מאכורה ממא יתצל ללעניים 
 12.  אלוארדין אלי אלבלד פ[ת]קל עלי[נ]א דלך וכרהנא
 13.  אכד שי קד אכרג ללצ'עפא וקד צָאר להם
 14.  וקד ואינא אזאלה דלך פאן סהל עלי אלגמאעה
 15.  אלתזאם מא יראעונא בה מן אלנדבה מן אמואלהם 
 16.  כגירהם פדאך אלדי יליק בהם והם אנמא
 17.  יוצלון אלינא חיי שעה ויצלון בדלך אלי חיי עולם
 18.   ושכרנא להם יתגדד וברכותינו להם יתוספו
 19.  ומא [נסא]כף פמא נכלף אלגמאעה א[צלא] בל נדון
 20.  נתופר עלי חמל אתקאל אלגמאעה וכלפהם
 21.  ונקים במהמאתהם ומא יערץ' מן שאילאתהם
 22.  פיראעונא בדלך ויקירנו מר סהלאן האלוף נט ר[ח]

 

(verso)

 1. לנדותו לפיכך חוסו על עצמיכם ובחרו בחיים
 2. ויי' ינחילכם חיי שני עולמים. ולסנא נסתחסן
 3. . . . ריד מע אתבתכם עלי אטראחנא אלא למחלכם
 4. [ומו]צעכם ולאן אלעין אליכם ואלקלב ענדכם ונרגו
 5. אן [תס]תאנפון מא יליק בכם. ואעלמו אן כאנת
 6. אלכתב תרד אלי חצרתנא בדכר אלאכמאס ולא
 7. נעלם מא הי וכנא נטן אנהא רסום עליכם פי
 8. . . . לכם כמא ילזמכם לנא פנטארנא עליכם
 9. וא . . . מאכודין בכפאיתנא וכפאיה מן יתבענא
 10. מן אלחכמים חתי ערפנא מן גהה [בן] דודנו נט
 11. רח אנהא מאכודה ממא י[ת]צל ללעניים
 12. אלוארדין [א]לי אלבלד . . . ועלי . . . דלך וכר[הנ]א
 13. אכד שי קד אכרג לל . . . פ . . . וקד . . . ר להם
 14. וקד ראינא אדאלה דלך פאן סהל עלי אלגמאעה
 15. אלתזאם ידאעונהא בה מן אלנדבה מן אמואלהם
 16. כגירהם פדאך אלדי יליק בהם והם אנמא
 17. יוצלין [אלי] חיי שעה ויצלון בדלך אלי חיי עולם
 18. ושכרנא להם יתגד וברכותינו להם יתוספו
 19. ומא . . . כף פמא נכלף אלגמאעה א . . . בל נדו[ן]
 20. . . . פר עלי חמל אתקאל אלגמאעה וכלפה . . .
 21. ונקים במהמאתהם ומא יערץ מן שאילאתה
 22. פי דאעונא בדלך ויקירנו מר סהלאן האלוף נט [רח]

(fol. 2, recto)

 1. יחמל אלי חצרתנא חקוק אלפירסות ומעשה
 2. בית דין ויכתב אלי חצרתנא פי כל וקת באכבאר
 3. אלגמאעה וגמיע מא ערץ וען אלאחכאם וגירהא
 4. ולא תכלון אלשיך אלגליל בובא נצר ואדאם אללה
 5. תאיידה מן אלדעא ואדכרוה באלברכות פי
 6. כנאיסכם דאימא כי האלהים הקימו ויתנהו
 7. לברית עם לאור גוים לפקוח עינים עוורות
 8. להוציא ממסגר אסיר מבית כלא יושבי חשך
 9. ויי' יחזקהו ויאמצהו ויברכהו כצנה רצון
 10. תעטרנו. ואכלצו קלובכם פי טאעה
 11. לרחמו ושימו מצוותיו על לבכם ואדכרו
 12. אן ט[עו]ת א[ב]ותינו הי אלתי כרבת אלמקדש
 13. ושתתת אלשמל ועונותינו אנחנו
 14. מעכבת את הקץ ולא תגתרו באל
 15. מהלה אדא עאלת פאנה אדא שא אן
 16. ינתקם מי יקום בחרון אפו ומי
 17. יעמוד בהראותו פאגתנמו
 18. אלתובה מהמא תמכן דרשו י'י בהמצאו
 19. קראוהו בהיותו קרוב וי'י ימול את לבבכם
 20. למען שמו להודיע את גבורתו ושלומכם
 21. אחינו ירבה לעד נכתב בחדש אב שנת
 22. אלף ושלש מאות וחמשים ואחת ישועה

(verso)

 1. מן יחזקיהו ראש גליות כל ישראל
 2. בן דויד בן יחזקיהו ראש גלוית כל ישראל.
 3. אל אדירנו ואצילנו הנגיד מרי ורבנא
 4. יעקב ראש מערכות ישראל אשר הוקם למו
 5. על בגלותם וניתן למו סתר מצר יצרם אור עול
 6. לנוס אליו ועמוד ברזל
 7. להישען עליו וחומת נחושת לשגבם
 8. לגדור פרצות ולחזק הסייג
 9. ולחבב התורה על לומדיה בכבוד שהוא חולק
 10. להם במתנותיו הרחבות ובשלחנות שהוא
 11. עורך לקרוביהם. ובלחמו הערוך על שולחנות
 12. רחוקיהם. ומלבושי פאר שהוא מלבישם שש
 13. ומשי ורקמה יונקיהם יינקו חל[בו] ועולליהם מתגדלים
 14. מתפנוקיו ובחוריהם זכרו בפיהם כיין וישישיהם
 15. באהבתו שוגים ומתפארים וזקניהם מתפללים
 16. על חייו יאריכם צור עולמים ויוסיף ימים על ימיו
 17. ושנותיו כמו דור ודור וירים ידו על צריו ויכרתו
 18. כל איביו ומשל בגוים רבים ובו לא ימשולו ועליו
 19. יטה חסד לפני המלך ויועציו ושריו וגבוריו
 20. וגדל בבית המלך כבלשן ושמעו הולך בכל
 21. המדינות כי האיש מר ורבנא עמרם
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.40: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.