מכתב: T-S Misc.35.20

מכתב T-S Misc.35.20

תגים

תיאור

Letter from an Egyptian community leader to the Nasi Yehuda b. Yoshiyya b. Shelomo. Written on a bifolio. In Hebrew. Dating: 12th century. Replying to a letter where the leader expressed his intention to visit the congregation. The sender mentions that the scholar Meʾir b. Barukh of France had commended the Nasi to the local community, and that all the scholars would be there to meet the visitor. (Information from CUDL)

T-S Misc.35.20 1v

1v

תיעתוק

Jacob Mann, Texts and Studies in Jewish History and Literature (New York, NY: NY KTAV Publishing House, 1931), vol. 1.

Address (fol. 2, verso)

 1. אל שער יקרת צפירת תפארת מרינו ורבנו אדונינו נשיאנו נשיא
 2. גליות כל יש אביר התעודה מלך העדה רבנו יהוד הנשיא הרב על
 3. כל בני מזרח ומערב אשר המשרה על שכמו לבד היקר הנכבד
 4. בר מרינו ורבינו יאשיהו נשיא גליות כל יש מנוחתו כבוד
 5. נין ידידיה היושב על כסא ייי למלך ניכר הגבר הוקם על משיח
 6. אלהי יעק ונעים זמירות יש ינשא אלהים נשיאותו ותיכון לעד
 7. משרתו אמן

תרגום

T-S Misc.35.20 1r

1r

(fol. 1, recto)

 1. על פי נתעכבתי והתאחרתי מלהשיב ותדמה כי אינני על דבריך מקשיב חלילה לי
 2. חלילה מחדול עמך מלעזוב ותומת שררותך אעזב אם לזרע דויד אכזב
 3. ועתה כבואך אל עמי יודיע/ו/ך נאמי כי בכל עת ובכל שעה הייתי מחבה
 4. בפלליך ומסדר יופי מפעליך אשר שמעתי והעמדתי עדים להאמין
 5. אמרתי ר מאיר הרב הצרפתי שצ כי הוא אשר נטע בלבי גן אהבתיך
 6. והשקהו עד אשר הרוהו והוא המאריך לשון בשבחיך כפי תורתו המרובה
 7. וכפי דעתו הנכונה הרחבה וכפי ענותו ויראתו אשר לא קצובה ולאשר
 8. מדבר על הדרתו תועה יפגיעהו רעה ודבר אליו קשה ונצח בלשונו
 9. תצח ירבה אלהי כמותו בחכמ ויגדל גבולו בתלמידים ובראותי מה הוא
 10. עושה תמיד לעם למרחוק נשאתי דעי וחספתי זרועי להודיע לקהל
 11. מה הראוי לחלוק לך מן הכבוד ולנטות אחריך לעבור ולצקת את עמודיך
 12. ולחזק את ידיך בעבור חכמתך וגדולתך ובעבור אבותיך הטהורים קדושים
 13. אשר בארץ המה וג אשר בזכותם אנו חיים בין לבאים העוברים והבאים
 14. ועל חסדיהם הנאמנים אנו נשענים המה מלכינו נביאינו אשר אששו
 15. מקדשינו וחזקו חלשינו ושמו נפשהם כפר להציל נפשותינו הלוחמים
 16. מלחמות ייי יורשי העצר על כל המוני הרועים אותנו בנחת ושובה
 17. המרבים(?) לכל שוגה ופותה תשובה המדברים אילינו בלט מ/י/ השלוח ההולכים
 18. לאט המשביעים אותנו כל יום [[אשר לא ישמע בקול מלחשים]] עד אשר היינו
 19. כגן רטוב המחכימין . . לנו בכל חכמה הנותנין לנו עצה ומזמה ומי הוא
 20. אשר יכפור טובתם ומעשיהם ויחלוק על צאצאיהם ומי הוא אשר מלאו לבו
 21. להרוס בניניהם ולדבר דבר אשר לא כן על בניהם אשר הם בין כל סגנים ופחים
 22. כשושנה בין החוחים והם שתילי הצדק מטע ייי כל רואיהם יכירום כי הם זרע ברך ייי
 23. ולהם כל שבטי יש עבדים משתחוים ומודים וממסורת בריתם לא נצא ופה לא
 24. נפצה למען ייי אשר אותם(?) שיחר ולקדוש יש כי בם בחר וכזה וכזה דברתי

(fol. 1, verso)

 1. וכפי כוחי חיברתי על אשר החזרתי את כל הקהל לב אחד לנטות אחריך ולהתאחד
 2. ובכל יום ויום שואלין //מני// מתי יבוא ונצא לקראת רכבו ובפני ר מאיר שצ שאלו מני
 3. עצה להבין חובי ולדעת מה יש את לבי מה לאענם אני אצא לקראתו ואכבדהו
 4. כראוי לאבותיו ולתורתו ואם תשמעו מני ככה תעשו כולכם ותהיו בו שמחים
 5. וששים וכל חפציו עושים ויענו זקניהם ויאמרו עצתך לא ניפרע וכל אשר
 6. דברת נעשה ונשמע וכבר הסכמנו כולנו החכמ והדיינין והתלמידים ושאר הקהל
 7. הברוכים לצאת לקראתך ולכבדך כפי כוחינו ונשים בייי מבטחינו ובעת אשר
 8. הגיע אלי הכתב השני מנא אמון קיבלתי אותו במהללי וענדתיהו עטרות לי ויהי
 9. דברו לי מדבש ערב ושמחתי בו כמוצא שלל רב ומיד קראתי מכתבך אל ריעינו
 10. ומיודעינו ר נתנאל צמיד זרועינו הרופא הגדול המעוז המגדול והודעתי
 11. ענייניו וביארתי כל מצפוניו והרבתי על הדברים כהנה וכהנה עד אשר הפכתי
 12. לבו לאהבתך ויתן יד לעבדך והנה כתבו יגיע אליך ואומר אליו ואל קצות הזקנים
 13. אין ראוי להיות נשיאינו נתארח אצל אחד מ/ה/עם [[הארץ]] כי הזהב לא יועם אבל ראוי
 14. ל{ו} שתהיה לו מנוחה וחצר פתוחה לדורשו בה כל זקני המוני וכל מבקשי ייי
 15. ולא נחנו ולא שקטנו עד אשר היכינו חצר במקהלם קרובה לבתי כנסיות אלהים
 16. [[יציל]] //יציב// גבולם כל זה היה בליל ששי בעת שהגיע הכתב וממחרת ביום השבת
 17. קיבצתי כל הזקינים והדיינים ורוב הקהל ודרשתי להם והודעתים מה ראוי לחלוק
 18. לזרעו שלדויד ומה משפט כל חולק עליהם והרביתי הדברים והארכתי וראיות
 19. ערכתי ואמרתי להם הנה שם אותי פה אליכם אם יש את נפשכם לכבדו כראוי לו
 20. אני אכתוב לו ואשיב דבריכם ואם לא הוא ישוב לדרכו [[ואשיב דבריכם]] ויענו כולם
 21. ויאמרו חלילה חלילה לא ניראה ריקם וכפי כוחנו נוביא לו שי חלק לנו בדוד ונחלה
 22. לנו בבן יישי והנה כולם מצפים מתי ידרוך הכוכב בארצינו וישגיח מחלונינו
 23. ויציץ מחרכנו ובקרבך אל המדינה תשלח שלוח להודיענו עד אשר נצא להקביל
 24. פני הדרתך אלהים ייטיב אחריתך מראשיתך ותעמוד תמיד על [מכו]נך ושלומך

(fol. 2, recto)

ושלום התלמיד היקר הנכבד ר שמואל ושלום

כל הנלוים אליו ירבה ויגדל מעלה מעלה מן הגלגל

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Misc.35.20: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.