רשימה או טבלה: T-S K15.68

רשימה או טבלה T-S K15.68

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 1989

תיאור

The genealogical tree of the family of Avraham Maimonides' mother - a family of pious persons. Probably a different branch of the family. Cf. T-S K15.7 (PGPID 23228).

T-S K15.68 1v

1v

תיעתוק

S. D. Goitein, "רבנו אברהם בן הרמב"ם וחוגו החסידי: מיסמכים חדשים מן הגניזה‎" (in Hebrew), Tarbiz / תרביץ‎ 33, no. 2 (Jerusalem: Mandel Institute for Jewish Studies / המכון למדעי היהדות ע"ש מנדל, 1963), 181-197.

verso, right column

 1. בית] אלשיך
 2. ]אבו נצר
 3. בן אלשיך] אלתקה
 4. מרינו ו]רבינו ישעיהו
 5. ]פאר החסידים
 6. ראש הסדר ואנשי
 7. המעשה וח דניאל
 8. פאר החסידים
 9. וח ישעיהו סגולת
 10. החסידים וא דניאל
 11. החסיד וח ישעיהו
 12. החסיד נאמן
 13. המלכות וח
 14. מישאל ושני
 15. חמודיו בראשם
 16. סרור השר הנכבד
 17. פאר החסידים
 18. וא יקותיאל הסופר

verso, left column

 1. המהיר] וח יעקב
 2. הבחור היקר הנחטף
 3. בקצרות שנים
 4. וכ מרינו ורבינו
 5. אלעזר הסופר
 6. המהיר וא עוזיאל
 7. הלוי השר הנ[כב]ד
 8. הרופא וח מישאל
 9. הלוי השר הנכבד
 10. החסיד בעודו הרופא
 11. רוח ייי תניחנו וכגק
 12. מרינו ורבינו ישעיהו
 13. השר היקר החסיד
 14. בעודו העושה וח
 15. יוסף השר היקר
 16. החסיד בעודו רוח ייי
 17. תניחנו וא מרינו
 18. ורבינו שלמה השר
 19. הנכבד החסיד בעודו
 20. העושה כמה חסדים
 21. וכו'

תרגום

T-S K15.68 1r

1r
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S K15.68: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.