מסמך משפטי: T-S AS 146.66

מסמך משפטי T-S AS 146.66

תגים

תיאור

One of four fragments from the court ledger of the Babylonian congregation of Damascus (T-S 16.181, T-S AS 146.66, T-S NS 320.108, and T-S 12.592). Dated: 6 Nisan 4693 AM, which is 933 CE. The first betrothal recorded is between Shemuel b. Avraham the Persian and Khayriyya bt. ʿEzra; the mohar was fixed at 50 gold pieces. At the time of betrothal Samuel gave her 3 good gold pieces, and he will add 17 gold pieces at the time of marriage, and a further 30 in future. This offer was accepted by Manṣūr b. Isaac, the guardian of Khayriyya. Witnessed by Muʿammar b. Yaʿaqov, Benyamin […], Aharon b. R. […], […] b. Shaʾul, Yaʿaqov b. Maymūn, and Avraham ha-Shofet. The second record regards the betrothal of […] b. Yosef with Thanā bt. Furayj ha-Kohen, witnessed by Yaʿaqov b. Natan and Aharon b. ʿEli. (Information from CUDL.)

T-S AS 146.66 1r

1r

תיעתוק

Mordechai Akiva Friedman, Jewish Marriage in Palestine: a Cairo Geniza study, The ketubba texts (Tel Aviv: Tel Aviv University, Chaim Rosenberg School of Jewish Studies, 1980), vol. 2.

A

 1. [בש]שה יומין בירח ניסן שתה ג דשבועה ושנת ד אלפים ושש מאות ותשעים ושלוש [שנים]
 2. [לבריות עולם] בדמשק נתן חותם ערבון שמואל בן אברהם הפרסי על כיריה הבתולה בת עזרא
 3. [... על] מנהג כנסת הקטנה שלבבליים ופסקו ביניהם חמשים זהובים עשרים וחמשה
 4. [מנ]הג הק[הל] והשאר תוספת לשם מוהר וקידם בעת ערבון זה שלשה זהובים שקולים וטובים
 5. [וב]עת כניסתו עליה ישלם לה שבעה עשר שלום עשרים וייבנה בה ושל[ו]שים יתאחרו על צוארו
 6. [וקי]בל עליה חותם ערבון זה מנצור בן יצחק אפטרפוס שלה והיא קטנה ברשותו והוא עו[מד]
 7. [בצ]רכיה עד עת כניסתה על בעלה ותנאי הקהל חייבין לעמוד בדתיהם ודינם וקיבל [שמואל]
 8. [בן אבר]הם זה כל [זאת ככתבה וכ]זמנה וקיים כתב ארוסים זה אנה מעמר בן
 9. יעקוב בינימין אנא ...
 10. אהרן בר ר ... י.... עד
 11. ....בן שאול . . יעק[וב בר] מימון עד
 12. ... א ...רא עד אברהם השופט ברבי ------------------------------------------------------------------------

B

 1. [... ב]ששה ימים בחדש ניסן שנה ג שלשבוע שנת ד אלפים ם צג שנים לבריות
 2. [...] ערבון [... בן] יוסף ......... על תנא [ה]בתולה בת פוריג הכהן על
 3. [...]בבליים [... ] עשרים וחמשה זהובים מנהג הקהל
 4. [...]ל[...] וייבנה בה והשאר יתאחרו על צוארו
 5. [... י]עקב בן נתן ואהרן ב[ן] עלי שמרו [צורו]

תרגום

T-S AS 146.66 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S AS 146.66: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.