מכתב: T-S Ar.18(1).34

מכתב T-S Ar.18(1).34

תגים

תיאור

Letter draft from Hillel b. ʿEli, in Tyre to the Nagid Mevorakh b. Saʿadya, in Fusṭāṭ. Ca. 1094 CE. (Information from CUDL)

T-S Ar.18(1).34 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונה‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 3.

א

 1. כת אטאל אללה בקא חצרה סידנא אלריס [א]ל[גלי]ל //שר השרים// אלוף הבינות 
 2. חכם בינו סנהדרא רבה נגיד עם יי צבאות [ ] בבקאיהא
 3. סנד אלאמה ורפע בעזהא בנד אלמלה וחפט ב[דו]אם איאמהא
 4. מגד אלדין וזיין בהא אלאסראיליה ואנקד עלי [איא]דיהא אלגאליה
 5. ושרף בשרפהא מנזלה אל[ע]דל ונפד באמרהא [מצ]לחה אלחק
 6. ואעלי בעלוהא עלם אלעלם ושייד באמרהא אבניה אלמעאלי
 7. ווכד בהא דואלי אלעואלי ונכס בהא אלויה אלבאטל ואדאך
 8. בהא חזב אלאשראר ואקמי אלמארקין ען דין אללה ודבר
 9. בנעמתהא// אלמלחדין ועלי מא קאל גל גלאלה ושפט בצדק דל[ים// z[[אהיטב]] ו]ג
 10. מן תגר צור חמאה אללה ען סלאמה געלהא אללה לה[א]
 11. שעארא ודתארא ועאפיה ופר אללה חטהא מנהא
 12. ואלחמד ללה חק חמדה וען שיק אליה[א ]
 13. בתזא[י]ד אלאיאם //אלי// ואלדי בידו נפש [כל חי ] באלסואל
 14. אן יזלף אלאגתמאע ואטיבה חסב אלמ[רא]ד עלי אפצל
 15. עואידה והו אלמגיד אל[מפ]יד קד אשתהר מן בתהא
 16. חרס אל[לה] עזהא וחסן א[תא]רהא [ מע] אלכאץ ואלעאם
 17. [ואני] קד אגנאני ען אלתצדור בוצף גליל [מ]נ[א]קבהא
 18. וב[דו]ע אדאבהא וכאץ אעדאבהא פהי כתב אללה
 19. אעדאהא תפכר אלפכר [ותש]רף אלשרף אד קד שמלת
 20. מן אלפצאיל //ואלעולום// מא סאדד [ ] עלי אקראנהא וטלב בה עלי
 21. אהל זמאנהא פסימא [ ] רבות בנות עשו חיל וגו

right margin

 1. ואנא משכור ענך
 2. אלצגיר ואלכביר סאיס לאמורהם

ד

 1. ומא תעלמתה מן עבאדאתהא וטול אנפאסהא פי
 2. תדביר אלגמאעאת וגיר דלך ואקול בריש גלי אן גמיע
 3. מא פי מן פצילה מן אלחזאנה וגירהא מן גמיע כדם
 4. ישראל אנמא הי מנהא [[חרסה אללה]] תבת אללה מגדהא
 5. ותאתרת בדלך ענד אלכאץ ואלעאם ובחמד אללה [[ ]]
 6. אקול ולא אחתשם אנני פי גמיע מא תוליתה פי הדא
 7. אלספרה [[ מני לא באלרצא]] מן אמור ישראל לא בא
 8. על ידי תקלה לא לכביר ולא לצגיר -0 וקד סארת
 9. בדלך אלרכבאן פי סאיר אלבלאד ותלתה ועשרין קוראא
 10. [ת]מדח פיה ולהא חרס אללה עזהא אד קד סבק
 11. מני אלקול אנני תלמידהא [[פי גמיע אחואל]] וגאדי
 12. אנעאמהא פמן לם יקע מנה זלל פבמא דא [[יעתב]] יוכח
 13. ועלי סאיר אלאחואל קבלת עתאבהא עלי חדקתי וראסי
 14. כל מא יגי מנהא חסן וללמולי אן יודב עבדה ותלמידה
 15. ואמא קולהא אן אראד יגי פלא יקול אנני קלת לה תעאל
 16. [[ואן אתר אן ימצי אי מא שא]] מא אשתהית אסמעה ענהא
 17. ולא יסמעה אחד מן אלנאס מא עלמהם מדהבי בהא [[ ]]
 18. ואנני אוד אן אכון טאיר לאמתל בהא ואלנאס יגוני אסואג
 19. יהנוני במא צארת אליה ולמא סמעו דלך אלקול כאנה
 20. צאר מתנאפר ענדהם לעלמהם מא תקדם מן כדמי להא
 21. אדאם אללה עלאהא //ודעאיי להא עקב כל צלאה וענד פאתחה כל ספר קדים וחדית// ומוצעי ענדהא פכאן הדא אלקול מנאפר 
 22. למא תקדם לכן אקול אם לא על שכמי אשאנו אענדנו
 23. עטרות לי ושרח אלשיך אבי יעקוב //אלשופט חרסה אללה// מא שרחתה
 24. לה מן בנ[י]ה אמורי ווצולי אלי מצר ורויה כטי [[וקול]] //ואמר// אדוננו
 25. הנגיד זצל במסכי פי אלבלד וכוני אלסנין //אלכתירה// מעהא פי כדמה ישראל

תרגום

T-S Ar.18(1).34 1v

1v

ב

 1. אנשד פיה נפסי ונהצת חואסי ואנבצטת אמאלי
 2. ו[ ] אלסרור וכאמר קלבי אלחבור
 3. ענד מא אתצל בי מן צנאיע אללה תעאלי לאמתה
 4. באד[א]רה אלמא אלי מגאריה [[במואליהא חרס אללה]]
 5. [[ע ]] ובמא אזדא[ד] ל[ה]א מן אנעאמה בתולי
 6. חצרתה אלסאמיה //אחסן אללה עונהא ורפע שאנהא// אחואל אלאמה וארדאד אמרהא 
 7. אליהא ונטרה פיהא -0 פאנסת ללכבר ראחה מן כתרה 
 8. אלאשתיאק אליהא ותגאוזת אלנהאיה פי אלתיק 
 9. אלי רויתהא וסמאע לפטהא פהניתהא בדאלך אד 
 10. אכבר אלהנא להא אן תעוד כמא כאנת פי אלזמאן 
 11. אלקדים אד עשר ידות לה במלך וודדת אן יכון
 12. קדמי עוץ מן קלמי ולסאני //עוץ// ען בנאני פי תהניתהא
 13. וקראת ברוך יי אשר לא יבושו קוו פללה פי
 14. אצ[דק]אה קול מחקק שמר תם וראה יש[ר] כי
 15. אחרית לאיש שלו[ם] וקאל תורת אלהיו בלבו לא
 16. תמעד אשוריו וקאל כי יפול לא יוטל כי יי סומך
 17. ידו: ועלמת ותחקקת אן אללה ענ[איתה] בדוי אלעלם
 18. ואלפהם ואל [ ]ן ויאמר אדם אך [פ]רי לצדיק:
 19. וקאל [ ] ונ[ודע]ה יד יי את עבדיו: ומן אללה [אס]אל
 20. אן יגעלהא סעאדה שאמלה ונעמה כאמלה קאימה
 21. [ ]א[ ] לא אנתהי לה ויונסני ואלגמאעה בבקאיהא
 22. ויגמלני ברויתהא ויושך אגתמאע סאר פי מוטן קאר
 23. בקרב אלדאר ואתצאל אלמדאר והו ולי אלאגאבה בתפריג
 24. אלכרבה ואתלאג אלצבאבה בתקריב אלאובה במנה אנה
 25. ולי כל נעמה וקאדר עליהא
 26. ואנדפעת אלא[שראר] ואני [ ]מת אלארואח עלי קולה מים קרים על נפש עייפה ושמועה טובה מארץ מרחק

ג

 1. ועמל עבדהא עלי אלתגהן ואלמציר אליהא //אנגאז עאדא פיה מן אחואל אלנאס ומא כאן מעדוק בה// עלי אנני פי
 2. סכראת מא לחקני מן [[מואיד]] //נואיב// אלזמאן [[ ]] ובואיק אלחדתאן
 3. מן אלאמור אלתי גרת עלי פי הדא אלבלד ואשראפי עלי אלהלאך
 4. וברוך אשר הציל נפשי ממות פענד תיסירי מא אנהא
 5. מן אשגאלי וצל אלשיך אבו יעקוב יוסף //אלשופט// אלחיפי חרסה אללה
 6. חאמל שכרהא תקיל אלכאהל באנעאמהא רטב אללסאן
 7. במננהא וודא אלי מא תפצלת בה קולא ופעלא פלא עדם
 8. עבדהא אנעאמהא וכאן ענד עבדהא אלשיך אבי אלפרג
 9. אלמנגם וגירה ואנא אסתוצח מנה מא גרי מן אול
 10. אלנוב אלי אכרהא ווגהי יתלאלא פרחא ואסבאב פרח
 11. אלקלב [[מן אל ]] //ביינה עלי ושרח פי גמלתהא אלוצאה בעבדהא
 12. ותסיירה עלי אפצל חאל ואגמלה ושכרת [[עואידהא]] אהתמאמהא
 13. פי דלך //עלי אן עבדהא מא קדם סו פי קאבל עליה [וחמדת] אללה// וקאל פי גמלה אקאוילה אנהא חרס אללה עזהא
 14. עאתבה עלי פי בעץ אלאמור ולם יפצח בשי ומא עלמת
 15. אן לעבד[ה]א אמר יכון עליה עתאב בסבבה ולא [[כאן]] //כנת// אסקט
 16. מקצדא פי כדמתהא [[לא]] בה [ ] //סאלף// אלזמאן ולא// דאכלי תגייר אלחדתאן [[ ]] 
 17. ועלי אן קד תנקלת [[אלזמאן]] אלאזמנה פי אלשדאיד ואקרבהא מא כאן
 18. מן חאל אלולד [[וחצרתהא תעלם]] פמא חאלת לא זאלת מן ולאהא
 19. ואלתמדח באלסלוך פי [[ ]] //מנהאגהא// ואקתפי [[ ]] //אתארהא// פי גמיע
 20. מא אעאניה וכיף לא יבין דלך ואנא גדי אנעאמהא פמא
 21. ערפת לתקל קלמהא סבב יכון מנה תוניב ותוכיח ולא
 22. אטן אנני סלכת פימא כנת פיה אמר אלא אלמואלף ואלמכאלף
 23. שאכר לטריקתי אקתפ[י] למא גדיתה מן אחכאמהא

right margin

 1. פשמל קלבי מן אלסרור ואכתסא בצרי מן אלנור וקראת [בה] תתבית דלך
 2. מאור עינים ישמח לב שמועה טובה תדשן עצם [ ]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S Ar.18(1).34: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.