מסמך משפטי: T-S 13J8.29

מסמך משפטי T-S 13J8.29

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Legal document: power of attorney in which Shelomo b. Ḥātim appoints Menaḥem b. Shelomo to pursue his claims against Ḥasan b. Avraham and Shemuʾel b. Nissin. EMS. Same hand as Moss. VII,43 + T-S Ar.53.53 (PGPID 3911) and T-S AS 145.299 + T-S AS 135.261 + T-S AS 104.178 + T-S NS 145.160 + T-S NS 324.75 + T-S 6J2.26 (PGPID 4285).

T-S 13J8.29 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מה שהיה בפנינו אנו בית דין הקבוע במצרים והעדים החותמים עדותם
 2. למטה בשטר הרשאה דנן איך בא לפנינו ר שלמה בר חאתם ואמר בפני[נו
 3. היו עלי עדים וקנו ממני מעכשיו וכתבו וחתמו עדותכם בכל לשון שלזכות
 4. ותנו לו לר מנחם בר שלמה להיות בידו לזכות ואני לא אנוס ולא מ..ה
 5. ולא מוכרח ולא שולה ולא טועה ולא שותה יין ולא רווה חמרא
 6. אלא בלב שלם ובנפש חפיצה וגוף בארי ודעת צלולה מיושבת מודה
 7. אני לפניכם בלא אונס כלל שמניתי ושויתי את ר מנחם בר שלמה אנטילר
 8. ואפיטרפוס שלי על תביעת כל אדם שיש לי אצלו שום דבר טענה בין
 9. מחמת שותפות בין מחמת משא ומתן בין מכל מיני הטענות ועל תביעות
 10. חסן בן אברהם ושמואל בן ניסין .... אצלם לי .... .... .. יח דינר
 11. ונתתי לו ארבע אמות קרקע שלי בארץ ישראל ועל גבן הרשיתיהו
 12. והשלטתיהו ושמתיהו פקידי ואפיטרופי על תביעת חסן בן אברהם ושמואל
 13. ועל כל מיני התביעות אצל כל אדם ושמתי ידו כידי ורשותו רשותי
 14. ופיצויו פיצויי וקבלתו קבלתי ומאמרו מאמרי ופיהו כפי ובירויו בירויי
 15. ויש לו רשות להגיש למשפט לדון ולהדין ולקבוע זמן ולבטל זמן ולמחא
 16. מחואתא ולזכי זכואתא ול..... [ ] ולנדות ולפשר ולפצות ולנקות
 17. ולהעמיד אפיטרופים בר[
 18. לאמר למנחם זה לת[
 19. דין והנפק לעצמך [
 20. שיעשה [

עמוד ב'

מנחם בר שלמה

שלמה בר חאתם

תרגום

T-S 13J8.29 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J8.29: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.