מסמך משפטי: T-S 13J6.7

מסמך משפטי T-S 13J6.7

תגים

תיאור

Bill of sale for a female slave. Sitt al-Ḥusn bt. Avraham, the wife of Yakhin, sells the female slave ʿUshshāq to Sitt al-Fakhr bt. Yaʿaqov ha-Kohen, the wife of Abū l-Futūḥ the banker for 15 dinars. The enslaved woman was pregnant and had been for some time in the buyers house, who accepts all her 'defects.' The sale is confirmed by the two husbands, and the husband of the seller stands security for 15 dinars in case any claims were made on ʿUshshāq by others. (Information from Goitein's index card.)

T-S 13J6.7 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. מבלג תמן עשאק אלמדכורה חוב גמ[ור
 2. מדכורה וידעי מלכייתהא ויסתנזעהא מן ידהא פאן עלי סת [אלחסן אלבאיעה
 3. מעכשיו לסת אלפכר אלמשתרייה במבלג תמן הדה אלגאריה עלי אלכמאל ו[אלתמאם
 4. תם חצרת אלינא סת אלפכר אלמשתרייה זוגה אלשיך בו אלפתוח אלצירפי ואשהדתנא
 5. עלי נפסהא והי פי צחה מן עקלהא וגואז אמרהא אנהא ראצייה בשרי עשאק
 6. אלמדכורה מן סת אלחסן בת רב אברהם זוגה ר יפת הנזכר באלכמסה עשר דינאר
 7. אלמדכורה ואנהא תסלמת עשאק אלמדכורה וצארת אלי ידהא ותחת חוטתהא
 8. ואנהא אקאמת ענדהא קבל דלך מדה תסתערצהא ואנהא קלבתהא
 9. וכברתהא ועלמת בסאיר עיובהא ועללהא ואמראצהא אלבאטנה פיהא
 10. ואלצאהרה ועלמת אנהא חאמל וארתצת בהא וקדמת עלי גמיע עיובהא
 11. ולם יבקא להא רדהא עלי סת אלחסן אלבאיעה ולא אענאתהא פיהא בוגה ולא
 12. בסבב ואקנינא מן סת אלפכר דא בת רב יעקב הכהן בעד צחה אלמערפה בהא
 13. עלי גמיע מא נסב אליהא באעלאה קנין גמור חמור בכלי הכשר ל[קנות בו ... //מעכשיו//
 14. ברצונה בלי אונס כלל בביטול כל מודעי[ן] ותנאין ודלך בעד מא [
 15. יכין הזקן היקר זוג סת אלחסן בת אברהם קנין גמור חמור בכלי הכשר לק[נות בו
 16. מעכשי[ו] ברצונו בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין אנה קד אמצא לזוגתה
 17. סת אלחסן דא מא פעלתה פי ביע עשאק אלמדכורה לסת אלפכר אלמדכורה ופימא
 18. קבלתה עלי נפסהא לעיל מן צמאן אלדרך ענהא ומן בעד מא אקנינא מן אלשיך
 19. אבי אלפתוח אלציראפי סט' קנין שלם במנא דכשר למיקניא ביה אנה קד אמצא לזוגתה
 20. סת אלפכר דא מא פעלתה מן שרי עשאק אלגארייה אלמדכורה ודכולהא עלי סאיר
 21. עיובהא ועללהא אלמשרוחה לעיל תם חצר מ ור יכין הזקן היקר זוג סת אלחסן דא
 22. בת ר אברהם אלדי הי אלבאיעה ואשהדנ[א] עלי נפסה והו פי צחה מן עקלה וגואז
 23. אמרה אנה צאמן דרך זוגתה סת אלחסן פ[י] עשאק אלמדכורה ופימא קבצת
 24. ענהא מן אלתמן ואן ענדה ופי קבלה בתורת חוב מעכשיו כמסה עשר דינאר
 25. דינא לאזמא לסת אלפכר ברת רב יעקב הכהן מתי ואלעיאד באללה חצר מן יעתרף
 26. עשאק אלמדכורה ויסתנזעהא מן יד סת אלפכר אלמשתרייה ואקנינא מן מ יכין
 27. ה]יקר עלי גמיע דלך קנין גמור חמור בכלי הכשר לקנות בו מעכשיו ברצונו
 28. בלי אונס כלל בביטול כל מודעין ותנאין וכתבת הדה אלעהדה נסכתין מתפקתין
 29. ] והכל שריר וקיים ומוחזק

תרגום

T-S 13J6.7 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J6.7: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.