רשומה קשורה ל-מסמך שלטוני: ENA 3974.4

מסמך שלטוני ENA 3974.4
  1. ציטוט
    Geoffrey Khan, "A Petition to the Fāṭimid Caliph al-Āmir from the Cairo Genizah Concerning an Inheritance" (in German), in Orientalistische Studien zu Sprache und Literatur Festgabe zum 65. Geburtstag von Werner Diem (Wiesbaden: Harrassowitz, 2011), 63:175-186.
    כולל digital edition, digital translation, מהדורה, תרגום