מסמך משפטי: T-S 13J5.4

מסמך משפטי T-S 13J5.4

תגים

תיאור

Deposition by Yosef ha-Kohen b. Nataniel recording that he would not honor an agreement according to which 25 dinars out of a debt owed to him by Abu al-Khayr b. al-Tinnisi would be paid to him immediately, five at the end of the month, five in monthly installment of one quarter, while he would forego the remaining 20 dinars owed to him. That agreement was made under duress. 1174 CE. Verso: Hebrew poems. (Information from Goitein's index cards) EMS

T-S 13J5.4 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. למא כאן יום אלאחד אלתאסע עשר מן שהר טבת שנת אתפו לשטרות
 2. חצר כב ג ק מ ור יוסף הכהן השר הנכבד פאר הכהנים בן כ ג
 3. קד מ ור נתנאל הכהן השר הנכבד פאר הכהנים זל וקאל לנא אנו
 4. העדים מא נפא ענכם קצייתי מע אבו אלכיר בן אלתניסי
 5. ומא גרא ביננא פי אמר אלשי אלדי לי ענדה ואנכארה בחצרתכם
 6. תם אקר באלמבלג בעד דלך בחצורכם ובעד דלך גרא ביננא
 7. פי דלך כטוב כמא עלמתם ואלדי אעלמכם בה אנהם קד
 8. גאו אנטרחו עליי באלנאס פי ביתי וקררו אנהם ידפעו לי עאגל
 9. כמסה ועשרין דינאר וכמסה דנאניר פי סלך אלשהר אלדאכל וכמ[ס]ה
 10. דנאניר איצא מקסטה פי כל שהר רבאעי בשרט אנני אסאמחה
 11. באלעשרין דינאר אלבאקיה פאעלמו אנני אן פעלת הדא לא אלא
 12. לאגל אלשר אלדי אקבצה מנהם והו מן בעץ מאלי פיכן ענהם עלם
 13. בדלך ואנתם פקד חצל ענדכם עלם באלאונס מן קבל דלך
 14. ואנני אן סאמחת או והבת פאלמסאמחה או אלהבה עלי הדא
 15. אלמודע יכון דלך מחפוטא ענדכם ויכן איצא לזכו ולראיה
 16. לי ענדכם אדא חצל קנין //מני// במסאמחה או הבה ולו כתב אן
 17. אקני מעי באבטאל כל מודע ותאויל ומודעי דמודעי ומודעי ומודעי דנפקין
 18. מגו מודעי ולו כרג אן יקול פי אלקנין וישתרט אן אדא חצר שהוד
 19. במודע כאנו פסולין גמיע דלך אבטלתה //מעכשיו// ואנא אדא פעלתה
 20. פאנמא אנא פיה אנוס פאעלמוא דלך ואשהדוא בה

תרגום

T-S 13J5.4 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J5.4: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.