מסמך משפטי: ENA 2562.3

מסמך משפטי ENA 2562.3

תגים

תיאור

Recto: Deed of sale. Rabbanite. In Hebrew. Dated: Tuesday, 14 Elul 5321 AM = 26 August 1561 CE. A woman named Qamr, the wife of Yosef al-Aḥdīb(?), sells to Doña Esther, the widow of Avraham Tortos (טורטוש), her small qāʿa, the ʿaliyya, and the quwayʿa that serves as a kitchen, all of them located in the Qaraite neighborhood, at the head of the alley facing the well where the saqāʾiyyīn draw their water. The price is 20 gold Venetian ducats. Qamr has received payment in full except for 4 medins. In the continuation, we learn that this is actually a sort of mortgage. Qamr will remain in the house for a period of 12 months for a monthly rent of 12 medins. If she can come up with 20 ducats during that year, Esther will sell her back the house. All this was decided with the consent of Qamr's husband Yosef. There is then a confusing clause which says that it was also decided with the consent of the "aforementioned" Yaʿaqov b. Yosef (no such person was aforementioned) and his wife Esther bt. Doña Qamr (the buyer? the daughter of the seller? both?). Written and signed by Eliyya b. David Ḥabariyya, who also signed T-S AS 145.85, BL OR 5544.11, BL OR 10590.1, and T-S 13J4.17. Probably also in his hand: T-S AS 146.25, BL OR 5561B.13, and T-S 8J8.13. This document was also signed by Natan b. Yiṣḥaq Damūkh(?). This document was edited by Avraham David, but his identification and transcription were mistakenly attached to ENA 2562.1 in FGP. Verso: Another legal document. In Hebrew. Perhaps a draft of a partnership agreement between Seʿadya Lubi(?) b. Ḥalfon and Yiṣḥaq b. Nissim. MCD. ASE.

ENA 2562.3 verso

verso

תיעתוק

Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].

Verso

 1. בפנינו עדים חתומי מטה מכרה קמר אשת הזקן המעולה כר יוסף ידיע אלאחדיב
 2. זה לדוניא אסתר אלמנת היקר ומעולה כר אברהם טורטוש זל חזקת הקאעה
 3. הקטנה אלמעלקה והעלייה שבה והקויעה שהיא בית תבשיל כל חזקת הבית
 4. ה[נ]ז שהיא בחארת אלקראיין בראש דרב שהוא נכח הבאר ששואבים ממנו
 5. הסקאיין הכל מכרה לאסתר הנז מכירה גמורה שרירא וקיימת לחלוטין מעכשו
 6. בלי שום שיור ובלי שום תנאי כלל בסך עשרים פרחים זהב בנאדקה והודת קמר
 7. הנז שקבלה הסך הנז מאסתר הנז חסר ארבעה מאידי ומעכשו סלקה את
 8. עצמה דוניא קמר הנז מעל החזקה הנז ולא נשאר לה בה שום כח ולא שום זכות
 9. כלל ונשארה ברשות ובחזקת אסתר הנז לעשות בה כצונה וחפצה ונשבעה קמר
 10. הנז שבועה חמורה בשית שלא משכנה החזקה הנז ושלא מכרה אותה לשום אדם
 11. בעולם ונכנס בעלה כהר יוסף הנז ערב קבלן בעד דוניא קמר הנז לסלק מעל 
 12. אסתר הנז כל ערעור ותביעה שיבא לה מצד המכר הנז סלוק גמור בגופו ובממונו
 13. ולהעמיד המכר הנז ביד אסתר הנז בלי שום ערעור מן היחידים(?) ובזה חייב את
 14. עצמו חיוב גמור מעכשו ולקיים כל הכתוב לעיל קנינו מיד קמר ובעלה הנזכ
 15. ומיד אסתר הנז על כל הכתוב עליהם לעיל קנין גמור מעכשו גם קבלה עליה
 16. קמר ובעלה הנז בשבועה חמורה בשית לקיים כל הכתוב לעיל בלי ערעור כלל
 17. ואחר שיגמר המכר הנז כנז לעיל השכירה אסתר הנז לקמר הנז חזקת הבית
 18. הנז שכירות גמורה לזמן שנים עשר חדשים מהיום כל חדש בסך ששה עשר
 19. מאידי תפרע כל חדש בחדש השני לו בלי ערעור ועכוב כלל ותעשה בא[ופן] שלא
 20. יעבור שום חדש עד שתפרע החדש שקדם לו וגם קנינו מידם על [זה] קנין גמור
 21. עוד בפנינו קבלה עליה אסתר הנז שאם מהיום ועד סוף שנים עשר חדשים תביא
 22. לה דוניא קמר הנז או יורשיה ובאי כחה עשרים בנקדי זהב ו[הש]כירו[ת ה]מ[גי]ע ל[ה
 23. עד אותו הזמן תחזור למכור לקמר הנז החזקה הנז מכירה גמורה להיות שלה
 24. כבתחלה ולא יהיה לה בה שום חזקה ולא שום זכות כלל וקנינו מיד אסתר הנז על
 25. כל זה קנין גמור מעכשו גם קבלה עליה בשבועה חמורה בשית ובחר[ם חמו]ר
 26. וגמור לקיים כל הכתוב לעיל בלי ערעור כלל וכל זה לא היה אלא ברצון כהר יוסף
 27. בעלה של דוניא קמר הנז וברשותו ובהסכמתו וברצון כר יעקב בכר יוסף הנז
 28. וברצון אשתו אסתר בת דוניה קמר הנז וברצונם והסכמתם וקנינו מכולם על כל זה
 29. וחומר שטר זה קבלו עליהם כל הנז כחומר וחוזק כל שטרי שרירי וקיימי דנהיגין
 30. בישראל כתקון חזל דלא כאסמכתא ודלא כטופסי דשטרי והיה זה ביום שלישי ארבעה
 31. עשר לחדש אלול שנת השכא ליצירה פה מצרים והכל שריר וקים
 32. א]ליה בכהר דוד חברייה זלהה
 33. נתן בר יצחק דמוך זל

תרגום