מסמך משפטי: T-S 13J3.25

מסמך משפטי T-S 13J3.25

תגים

תיאור

Power of attorney. Location: Fustat. Dated: first decade of Iyyar 1526 Seleucid, which is April 1215 CE, under the reshut of Avraham Maimonides. Moshe b. Berakhot (aka Mūsā b. Abū l-Barakāt) Ibn al-Maqdisi grants his attorney Sulaymān b. Maḥāsin a long list of rights to act as his substitute in his claim over the estate of Dalāl bt. Abū ʿImrān, the daughter of a paternal cousin who died in Alexandria. Witnesses: Ḥalfon b. Elʿazar ha-Kohen; Meir b. Yakhin.

T-S 13J3.25 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. נקול נחן אלשהוד אלואצעין כטוטנא אכר הדא אלמסטור אנה למא כאן פי אלעשר אלאול מחדש אייר שנת
 2. אלפא וחמש מאה ועשרין ושית שנין לשטרות למיניינא דרגילנא לממני ביה בפסטאט מצרים דעל נילוס
 3. נהרא מותבה רשותיה דאדונינו נגידינו אברהם הרב המובהק הפטיש החזק נר המערבי דגל הר
 4. הרבנים יחיד הדור ופלאו ממזרח שמש עד מבואו הנגיד הגדול נגיד עם ייי צבאות ירום הודו ויגדל
 5. כבודו חצר אלינא אלשיך מוסי בן אלשיך אבו אלברכאת מר ור משה הזקן היקר בר מר ור ברכות
 6. הזקן היקר נע אלמערוף אבן אלמקדסי וקאל לנא אקנו מני ואשהדו עלי בגמיע אלאלפאט אלמחכמה
 7. ואלמעאני אלמאכדה ובכל לישאני דזכואתא ואכתבו ואכתמו וסלמו דלך ללשיך סלימאן בן אלשיך
 8. מחאסן ליכן בידה חגה וותאק לליום ומא בעדה אנני מעתרף ענדכם אעתראפא תאמא אנני קד
 9. והבת לה עתבה באב אלדאר אלתי אנא מאלכהא אלאן במצר בכט תגיב אלמערופה קדימא בסכן
 10. ואלדי נע ואגבה וסמיך לה מלכתה כל חק וכל טלב וכל זכות הו מתעין לי פי ארת דלאל אבנת אלשיך
 11. אבו עמראן אבן עם ואלדי אלמתופאה בתגר אלאסכנדריה מתנה גמורה גלויה ומפורסמת מתנה
 12. דלית בה חזרה מתנת בריא מתנת עלמין מתנה שרירא וחליטא חתיכא ומשלמא מעכשיו וגעלת
 13. ידה פי מא יחצני מן מיראתהא כידי וקבצה כקבצי ומסאמחתה כמסאמחתי ומצאלחתה
 14. כמצאלחתי ומבאראתה כמבאראתי ואסתחלאפה כאסתחלאפי וחכמה כחכמי ואנני קד אדנת
 15. לה באן יחצר אלכצום אלי בית דין וינאזע ויחאכם ויסתחלף ויסאמח ויצאלח ויבארי ואדנת לה איצא
 16. באן יביע מא יחצני מן הדא אלמיראת מן עקאר ואתאת וקמאש וגיר דלך וליס לי אן אקול לה פי שיא
 17. מן גמיע דלך לתקוני שדרתיך ולא לעוותי והכין אמרית ליה זיל דון וזכי והנפק לנפשך וכל מאי
 18. דמתענית מן דינא עלי הדר ואנני קד אדנת לה מצאף אלי גמיע דלך באן יגעל שליח מן קבלה
 19. ואן יוכל אי שכץ אן אראד ואכתאר ליחאכם ענה פי כל מא תקדם דכרה ואקנינא מן יד אלשיך מוסי
 20. אלמדכור באעלאה קנין גמור בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשיו ברצונו בלי אונס כלל בבטול
 21. כל מודעין ותנאין על כל מה דכתיב ומפורש לעילא ומה דהוה קדמנא כתבנא וחתמנא ל[זכו ולראיה
 22. והכל שריר ובריר וקיים
 23. חלפון הכהן בר אלעזר נע מאיר בר יכין נע
 24. במותב תלתה כחדא הוינא בבי דינא כדאתו תרי שהדיא אלין דאינון חלפון הכהן בר אלעזר נע
 25. מאיר בר יכין נע ואשהידו קדמנא דדא היא חתמות ידיהון בגופה ובסימנה ומדאשהידו
 26. קדמנא הכי אישרנוהי וקיימנוהי כדחאזי

תרגום

T-S 13J3.25 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J3.25: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.