מסמך משפטי: T-S 13J3.16

מסמך משפטי T-S 13J3.16

תגים

תיאור

Document concerning the sale of a female slave named Saʿāda. Dated: 27 Nisan 1509 Seleucid, which is 5 April 1198 CE. (The main bill of sale was drawn up on the same day.) The buyer, Sitt Qaḍīb Sāda bt. Abū l-Bayān, promises to pay after two months the remaining 5 mithqāls (out of the original price of 12 mithqāls) which she still owes to the seller Abū l-Barakāt Berakhot (or Yefet?) b. Moshe. She also pays the market fee and the broker. (Incidentally, the buyer's name means “the mistress of the scepter of lords,” or, if an abbreviation for Sitt Qaḍīb (Sitt al-)Sāda, "the mistress of the scepter, (the mistress of) lords.") Signed by Yiṣḥaq b. Sason “Head of the Judges” and Yehuda b. Shelomo. (Information in part from Goitein's index cards and Mediterranean Society, 2:514.) EMS

T-S 13J3.16 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. שהדותא דהות באנפנא [אנן ה]חתומין למטה כן הוה
 2. למא חצל עקד אלביע ללגא[רי]ה אלמדעוה סעאדה
 3. מן אלשיך אבי אלברכאת מר ור [יפ]ת הזקן היקר סט
 4. בר כגק מר ור משה הזקן היקר סט לסת קציב סאדה
 5. אבנה אלשיך אבי אלביאן הזקן היקר נע בחכם אלביע
 6. אלצחיח //כמא ישהד בדלך שטר זביני אלדי בידהא// במא מבלגה מן אלעין אלמצרי אלדהב אלמחקק אל
 7. ואזן אתני עשר מתקאלא קבץ מן דלך סבעה ואלבאקי
 8. והו כמסה מתאקיל רצי בתאגילהא אלי אכר סיון אתקט' לשטרות
 9. אקנינא מן סת קציב דא עלי דלך ואנהא תקום באלמבלג
 10. אלמדכור פי אלאגל אלמדכור ואקנינא מנהא איצא אן
 11. הדא אלתמן אלמדכור מסלם ואן עליהא הי אלקיאם ברסם
 12. אלסוק ואלדלאלה ענה ואנהא קד קבלת עליהא גמיע אל
 13. עיוב אלתי תוגד פיהא ואבראתה מנהא אברא תאם
 14. וליס להא עליה טלב מן גהתהא ולו אנהא חתי תכס פי
 15. תמנהא אלי אן לא תסוי אלא דינאר ואחד ודלך גמיעה
 16. בכלי הכשר לקנות בו בלשון מעכשו ברצונה בלי אונס
 17. כלל ובבטול כל מודעי ותנאי דלא כאסמכאתא ודלא
 18. כטופסי דשטרי ודלך פי תאריך אלביע אלמדכור והו אלסאבע
 19. ואלעשרין מן ניסן שנת אלף וחמש מאות ותשע לשטרות
 20. תלי ביני שיטי כמא ישהד בדלך שטר זביני אלדי בידהא הז וב מו (?)
 21. והכל שריר ובריר ומהימן וקי[ים
 22. יצחק בר ששון נעגא יהודה בר שלמה זלהד

תרגום

T-S 13J3.16 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J3.16: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.