מכתב: T-S 13J26.3

מכתב T-S 13J26.3

תגים

תיאור

Letter from Shemuel b. Moshe, Tyre, to Eli b. Amram, Fustat, approximately 1050.

T-S 13J26.3 1r

1r

תיעתוק

משה גיל, (634–1099) ארץ-ישראל בתקופה המוסלמית הראשונהv‎ (in Hebrew) (Tel Aviv: Tel Aviv University, 1983), vol. 2.
 1. שלומות ענופות וברכות תכופות והצלחות מקיפות ותשועות מוצנפות
 2. רני פלט להקפות ושם טוב ליפות ומעשים טובים לחפות ליקר
 3. [כב]וד גד קד מר ורב עלי החבר המעולה חכמות ממולא ובבי[נות]
 4. מופלא אשר בכתב אופיר לא יסולה יוחק לו ביום [ ]
 5. בן כב קד מר ורב עמרם השליח נוחו יהיא תחת נופי צאלי גן ע[דן]
 6. הדרו מרו לחיי עולם הבא ישא החבר האביר שלום רב בלי תכל
 7. למליצתו מצור יתעלה שבחו לא הזכיר דבר מכוסף אלא ויש
 8. אצלי ממנו בתוסף ואם נעדרו המכתבים עדיהו השאילות
 9. תדורות בעדיהו מאת כל את ועת שיוגד טוב שרכו ושאנונו
 10. ורגעו ושלותו כלי אגיל ואשמח ומאלוה המעוז אשאל להתדיר
 11. גם להסדיר מבלי להעדיר שלום יפעתו וביתו וכל מוצאו ומובאו
 12. וגע מכתבו הנכבד והשיש בכל אשר פרט וחרט בו והדיו[קני]
 13. געה אשר היא ארבעה עשר זהוב יחסרו שני קירטים
 14. שלימים עגולים מאצל הזקן הנכבד מר ורב שלמה שמרו
 15. צור יופק לו תנחומי רצון ויופג כאב לבו בן כק מר ורב סעדיה
 16. בן מ צגיר נוחם עדן בשם אהוב מר ורב שמואל הלוי שצ בן מ
 17. שמריה בן רעבוב ונלקחה ממנו ונתנה לאדם כשר סוחר
 18. ילך בה יחלקה לאחינו המיוסרים שבטיבריה תוחש להם
 19. תעלה לפני החברים וזקנים לכל אחד מהם ויביא כתב
 20. במה שנעשה וחולק המקום יכפיל שכר החבר האביר
 21. ויעצים לו הזכות גם לכל מי שנתן בה דבר יחליף עליהים (!)
 22. כפלי כפלים ויצילם מכל אויב ועוין ולוחץ ואולץ ומוחץ [[ויש]]
 23. וישמע ממנו בעדם ובעד כל עמו ישראל ואודיע לחבר
 24. המעולה שצ כי שמי שמואל הנקדם ביצירת האדם אבל
 25. מוהוב בתוך בני העולם כי ווסת משפחת אבי מרי שני שימות
 26. היו קוראים ושלום כבודו ומתי סודו וביתו וכל מקהלותיו
 27. ירבה לעד ואם יראה להגיע ממני לזקן חמדה תוחש לו
 28. חיים ארוכים וקיום יחידה מר ורב שלמה שצ בן מ סעדיה
 29. בן צגיר נוחם עדן שמואל ברבי משה החבר ישע רב

תרגום

T-S 13J26.3 1v

1v

(verso)

 1. [החיים] והשלום לכב גד קד מר ורב עלי החבר המעולה יהי צ[ור עזרו]
 2. [וצ]ל סתרו בן כב קד מר ורב עמרם החסיד תנצבה ברית
 3. שלום עתרת שלום ואמת לעד קימת ישע רב בגיל מעו[רב]
תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J26.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.